Кафедра менеджменту, публічного управління та персоналу ЗУНУ | Освітня діяльність
348597
page-template-default,page,page-id-348597,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-1.7, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Освітня діяльність

Місія кафедри полягає у задоволенні потреб суспільства на підготовку сучасних, високопрофесійних, творчих та ризиково-мислячих менеджерів, які володіють ґрунтовними знаннями та професійними компетенціями, спрямованими на досягнення успіху, уміння ефективно приймати та реалізувати аргументовані управлінські рішення в різних ситуаціях та на різних рівнях управління. 

Кафедра зорієнтована на генерування, розроблення і впровадження новітніх освітніх технологій навчання, які відповідають  європейським освітнім стандартам та дозволять забезпечити високу якість та конкурентоспроможність випускників як на території України, так і  за її межами.

У цьому контексті ключове завдання кафедри полягає у підготовці кваліфікованих фахівців, що мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентоздатними на національному та міжнародному ринках праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, таких, що володіють соціальною мобільністю і мають стійкий попит у працедавців.

Основними  завданнями розвитку кафедри є:

 • прагнення до максимально повного втілення компетентісного підходу у процесі підготовки фахівців зі спеціальностей «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування»;
 • забезпечення високої якості викладання навчальних дисциплін кафедри за освітніми програмами;
 • посилення професійної спрямованості освітнього процесу;
 • впровадження нових освітніх технологій у навчальний процес;
 • удосконалення навчально-методичного забезпечення навчального процесу;
 • модернізація навчального процесу, що включає розробку нових форм, програм і стандартів;
 • розвиток міжнародного співробітництва в системі безперервного освіти;
 • інноватизація науково-дослідного процесу та інноваційної діяльності;
 • зміцнення кадрового потенціалу та стимулювання ефективної професійної діяльності науково-педагогічного складу;
 • подальше оновлення навчальної та матеріально-технічної бази кафедри;
 • впровадження сучасних технологій управління якістю, участь у формуванні сучасної корпоративної культури університету.

Підготовка фахівців на кафедрі менеджменту та публічного управління спрямовується на підвищення ефективності всіх напрямків реалізації навчального процесу та науково-методичної роботи і включає: підготовку фахівців, які відповідали б потребам і вимогам професійної діяльності в установах, організаціях, державних органах; формування оптимальної моделі  фахівця на основі компетентісного підходу навчанні, здатного розв’язувати конкретні завдання та виконувати управлінські функції; впровадження у навчальний процес інноваційних технологій  навчання і сучасної обчислювальної техніки та комп’ютерних технологій

Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Шкільняк Михайло Михайлович. Сьогодні на кафедрі менеджменту, публічного управління та персоналу працює 41 науково-педагогічний працівник, з яких — 11 докторів економічних наук, 29 кандидатів економічних наук.

Цілі підготовки фахівців.

Формування сучасного типу економічного мислення, підвищення спроможності до своєчасного реагування на ендогенні та екзогенні виклики, наукового, експертного, інформаційно-аналітичного, організаційного супроводу реалізації управлінських рішень, забезпечення посадової мобільності, фаховості в управлінні національною економікою на макроекономічному, макроструктурному, мезоекономічному, локальному та мікрорівнях.

Особливості підготовки фахівців. Поєднання кращого національного та світового досвіду у формуванні професійних знань та вмінь в сфері управління національною економікою, менеджменту підприємницької діяльності, адміністративного менеджменту, набуття знань та вмінь у використанні регулятивного інструментарію  для корекції економічних інтересів, забезпечення збалансованого розвитку інституційних секторів національної економіки.

Конкурентні переваги:

 • ґрунтовне економічне мислення;
 • володіння механізмами реалізації основних видів економічної політики;
 • володіння технологіями мікро- та макроекономічного аналізу;
 • висока результативність та якість надання публічних послуг в сфері економічної політики;
 • повніше врахування в управлінських рішеннях комплексних потреб і інтересів суспільства;
 • володіння технологіями менеджменту та логістики виробничих, комерційних, некомерційних установ та організацій, здатних забезпечувати стійку та довготривалу конкурентну перевагу у динамічному середовищі;
 • використання ефективних технологій адміністрування та інноваційних методів управління.

Можливості підготовки:

 • отримати ґрунтовні знання в сфері управління національною економікою, забезпечення її збалансованого розвитку;
 • набути фахові вміння оцінювати структуру економічного потенціалу; аналізувати інституційну структуру національної економіки; розраховувати інтегральні показники функціонування національної економіки та її інституційних секторів; використовувати технології реалізації інструментарію економічної політики в національній економіці;
 • підвищити експертний потенціал в питаннях вироблення та реалізації важелів управління національною економікою її структурного оздоровлення;
 • активізувати посадову мобільність в розробці пропозицій до нормопроектних актів, які стосуються модернізації економічної політики держави;
 • сформувати сучасний креативний тип економічного мислення у виявленні та нівелюванні проблем функціонування національної економіки на мегаекономічному, макроекономічному, макроструктурному, регіональному, локальному рівнях;
 • брати активну участь у семінарах, круглих столах, міжнародних конференціях з проблем менеджменту та управління національною економікою.

Кафедра менеджменту та публічного управління є випусковою і здійснює підготовку фахівців за ступенями вищої освіти: бакалавр, магістр.

Наші переваги:

 • інтенсивне використання інформаційних технологій у навчальному процесі;
 • застосування заочно-дистанційної та екстернатної форм навчання;
 • прикладна спрямованість навчання;
 • індивідуалізація навчального процесу;
 • можливість поглиблювати та оновлювати знання, отримати в стислі терміни нову кваліфікацію та професію;
 • орієнтація на актуальні та перспективні сфери трудової діяльності згідно з попитом на ринку праці;
 • закордонне стажування слухачів магістратури за спеціальностями: «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент».

Навчальний процес ґрунтується на засадах:

 • органічного поєднання традиційного предметного навчання і навчально-тренінгових форм з урахуванням реальних умов діяльності господарюючих суб’єктів;
 • використання інтенсивних методів навчання, що посилюють зацікавленість студентів;
 • збільшення впевненості у власних силах;
 • допомоги стати активним і незалежними при вирішенні економічних проблем та освоєнні новітніх технологій.

Підтримка навчального процесу:

 • у навчанні використовується мультимедійна техніка;
 • до послуг слухачів бібліотека (у тому числі зал електронних ресурсів);
 • комфортна читальна зала.