Кафедра менеджменту, публічного управління та персоналу ЗУНУ | Наукова діяльність
348639
page-template-default,page,page-id-348639,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-1.7, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Наукова діяльність

Звіт

про наукову та науково-технічну діяльність кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу за 2020 рік

 

У 2020 році професорсько-викладацький склад, докторанти, аспіранти, здобувачі, слухачі магістратури та студенти кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу проводили наукові дослідження в контексті:

 • міжкафедральної науково-дослідної роботи, що фінансується за кошти державного бюджету України в рамках проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених «Формування механізму сталого розвитку міського транспорту на засадах концепції «розумного» міста та муніципальної екологістики» (№ державної реєстрації 0117U003871). Термін виконання: жовтень 2017 року – вересень 2020 року. Обсяг фінансування на 2020 рік – 200,0 тис. грн. Науковий керівник: д.е.н., професор Монастирський Г.Л. Виконавці від кафедри: аспіранти Шишко Ж.М., Чайківська В.О., студенти ОП «Публічне управління та адміністрування» Велічко К.Л., Ларва Ю.Ю.);
 • міжкафедральної науково-дослідної роботи, що фінансується з загального фонду державного бюджету «Механізм розбудови ринку енергосервісу в контексті енергоефективності національної економіки, енергетичної та екологічної безпеки України» (№ державної реєстрації 0120U102053. Виконавець від кафедри – д.е.н., проф. Микитюк П.П.);
 • науково-дослідної роботи, яка виконувалась в межах другої половини робочого дня викладачів «Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування» (№ державної реєстрації 0118 U003181. Науковий керівник – д.е.н., професор М.М. Шкільняк);
 • науково-дослідної роботи, яка виконувалась в межах другої половини робочого дня викладачів «Стратегічні пріоритети розвитку людських ресурсів в умовах цифрової економіки» (Науковий керівник: к.е.н., професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Качан Є.П.);
 • науково-дослідної роботи МПУ-16-2019, що фінансується за кошти замовника, відповідно до договору між ТНЕУ та Товариством з обмеженою відповідальністю «Безпечні дороги України» (м. Київ) «Механізм активізації бізнес-середовища як суб’єкта трансформації міст України на засадах сталого розвитку та впровадження смарт-технологій». Термін виконання: березень 2019 року – лютий 2021 року (номер державної реєстрації 0119U101365). Загальний обсяг фінансування: 140,0 тис. грн. (в тому числі на 2020 рік – 62 тис. грн.) Науковий керівник: д.е.н., професор Монастирський Г.Л.);
 • госпдоговірної теми «Консультування з питань формування і розроблення стратегічних орієнтирів розвитку Гощанської сільської ради», (№ державної реєстрації УПРЕ -38-2019. Договір на виконання робіт між ТНЕУ та Гощанською сільською радою Гощанського району Рівненської області. Термін виконання: лютий 2020 року. Загальний обсяг фінансування – 20 тис. грн. Виконавець від кафедри – д. е. н., доцент Шушпанов Д.Г.);
 • госпдоговірної теми за договором № МПУП-13-2020/76 від 16 березня 2020 року «Наукове консультування щодо оцінювання та мотивації публічних службовців Микулинецької селищної ради (ДК:021:2015:80510000-2 «Послуги з професійної підготовки спеціалістів»)». Обсяг фінансування 10 тис.грн. Науковий керівник: к.е.н., доц. Бакуліна Н.М.);
 • госпдоговірної теми «Антикризова стратегія регіону» (номер державної реєстрації 0120U102737, обсяг фінансування 26 тис.грн. Науковий керівник: д.е.н., професор Желюк Т.Л.).

 

За результатами виконання вказаних НДР підготовлено анотовані та заключні звіти. Науково-дослідні роботи згідно госпдоговірної тематики здані замовниками.

 

Підсумком виконання науково-дослідних робіт кафедри стало проведення низки наукових заходів. За результатами науково-дослідної роботи професорсько-викладацький склад кафедри забезпечив підготовку, організацію та проведення:

 • Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки» (Тернопіль, ТНЕУ, 15 травня 2020 р.);
 • Регіонального круглого столу «Управління комунальною власністю об’єднаних територіальних громад в умовах нових викликів реформування місцевого самоврядування» (Тернопіль, ЗУНУ, 16 вересня 2020 року);
 • П’ятої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми вітчизняної економіки, підприємництва та управління на сучасному етапі» (Тернопіль, ЗУНУ, ФЕУ, 12 листопада 2020 р.);
 • II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці». Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 806 від 10 грудня 2019 р. та Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (Затверджено наказом МОН України 18.04.2017 № 605). (Тернопіль, ТНЕУ. Перший етап: 5-6 березня 2020 року та другий етап: 2- 3 квітня 2020 року.)

 

За результатами виконаних наукових досліджень у 2020 році розроблені та подані аналітичні записки, науково обґрунтовані рекомендації, розроблені методики, які впроваджені в діяльність центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Зокрема, професорсько-викладацьким складом кафедри підготовлені:

 • аналітична записка за результатами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблем менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки» (Тернопіль, ТНЕУ, 15 травня 2020 р.) (виконавці – д.е.н., проф. Шкільняк М.М., д.е.н., проф. Мельник А.Ф., д.е.н., проф. Микитюк П.П., к.е.н., доц. О.П. Дудкіна, к.е.н., доц. Попович Т.М.).
 • аналітична записка за результатами Регіонального круглого столу «Управління комунальною власністю об’єднаних територіальних громад в умовах нових викликів реформування місцевого самоврядування» (Тернопіль, ЗУНУ, 16 вересня 2020 року) (виконавці – д.е.н., проф. Шкільняк М.М., д.е.н., проф. Васіна А.Ю., д.е.н., проф. Августин Р.Р., д.е.н., проф. Монастирський Г.Л., к.е.н., доц. О.П. Дудкіна).

 

Продовжувалась співпраця викладачів, аспірантів та здобувачів кафедри з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, науковими установами та організаціями.

За підсумками науково-дослідної роботи в 2020 р. професорсько-викладацьким складом, аспірантами та здобувачами кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу здійснювалась підготовка наукових публікації згідно плану науково-дослідної роботи кафедри та плану видань ЗУНУ.

 

Професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано наукових праць, всього:   164 /  129,605 друк. арк.

в тому числі:

монографій — 1/25,5

розділів монографій (од./друк. арк.) – 6/19,

монографій (розділів монографій) за кордоном (од./друк. арк.) – 3/2,03

підручників (од./друк. арк.) – 1/19,0

навчальних посібників (од./друк. арк.) – 2/2,5

брошур (од./друк. арк.) –1 /2,0

статей в наукових журналах (од./друк. арк.), всього: 66/44,66

в тому числі:

– у міжнародній наукометричній базі даних Scopus (од./друк. арк.) – 13/5,7

– у міжнародній наукометричній базі даних Web of Science (од./друк. арк.) – 2/0,99

– в українських виданнях категорії Б (од./друк. арк.) – 41/32,22

– в українських виданнях категорії В (од./друк. арк.) – 3/1,78

– за кордоном, які не входять у вищезазначені наукометричні бази (од./друк. арк.) – 7/3,97

тез доповідей на наукових конференціях (од./друк. арк.) – 84/14,02.

 

Професорсько-викладацький склад, докторанти, аспіранти, здобувачі та студенти кафедри брали активну участь 26 міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях та інтернет-конференціях, наукових семінарах, круглих столах, що проводились в ЗУНУ та інших навчальних закладах та наукових установах України та інших країн, на яких зроблено 68 доповідей.

 

У 2020 році на кафедрі менеджменту, публічного управління та персоналу функціонувала докторантура та аспірантура за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; а також – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 073 – менеджмент, 291 – публічне управління та адміністрування.

На кафедрі над дисертаціями працювали 13 аспірантів.

До кінця грудня 2020 року відбудуться захисти 3-х кандидатських дисертацій: Берестецької Олени Михайлівни (Науковий керівник – д.е.н., професор Желюк Т.Л.); Петрук Інни Павлівни (Науковий керівник – д.е.н., професор Желюк Т.Л.); Микитюк Юлії Ігорівни (Науковий керівник – д.е.н., професор Желюк Т.Л.).

 

У 2020 р. професорсько-викладацький склад кафедри взяв участь в проведенні наукових міжкафедральних семінарів по розгляду дисертацій, представлених на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, а також за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 073 – менеджмент, 291 – публічне управління та адміністрування.

Члени кафедри виступили офіційними опонентами докторських та кандидатських дисертацій. За звітний період професорсько-викладацьким складом кафедри готувались відгуки на автореферати кандидатських та докторських дисертацій.

 

В напрямку держбюджетної тематики кафедри у 2020 р. здійснювалась студентська наукова робота, в розрізі роботи 6 студентських проблемних груп, в яких було зайнято 78 студентів; а також 1 студентського наукового гуртка, в якому працювало 16 студентів, а також в інших формах (тренінгах) –1, до яких було залучено 7 студентів. В цілому до наукової роботи було залучено 451 студента (всіх освітніх програм, навчання яких забезпечується на кафедрі).

У виконанні міжкафедральної науково-дослідної роботи, що фінансується за кошти державного бюджету України в рамках проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених «Формування механізму сталого розвитку міського транспорту на засадах концепції «розумного» міста та муніципальної екологістики» (№ державної реєстрації 0117U003871). взяли участь 2 студентки (Ларва Ю., Велічко К., ПУАм-11).

 

Професорсько-викладацький склад та студенти кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу взяли участь в організації та проведенні студентської секції Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблем менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки» (Тернопіль, ТНЕУ, 15 травня 2020 р.); П’ятої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми вітчизняної економіки, підприємництва та управління на сучасному етапі» (Тернопіль, ЗУНУ, ФЕУ, 12 листопада 2020 р.).

Професорсько-викладацький склад та студенти кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу взяли участь в організації та проведенні на базі ТНЕУ II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці». Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 806 від 10 грудня 2019 р. та Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (Затверджено наказом МОН України 18.04.2017 № 605). Проведено перший етап: 5-6 березня 2020 року та другий етап:  2 — 3 квітня 2020 року. Галузева конкурсна комісія, керуючись листом ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти» від 12.03.2020 № 22.1/10-713, підвела підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» за результатами I етапу II туру і визначила переможців.

 

Студенти та слухачі магістратури брали участь у ІІ турі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.

ІІ тур Всеукраїнських олімпіад в зв’язку з карантином відтерміновано:

Студентами кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу у 2020 р. отримано 15 призових місць; з них — 3 – I місця, 9 – II місць, 3- III місце.

 

Зокрема, за результатами участі студентів кафедри у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт отримано такі призові місця:

Менеджмент організацій (Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана) член журі проф. Желюк Т.Л.

 1. Бордун Ірина, студентка групи МЕН-42 «Оцінювання мотиваторів та демотиваторів діяльності працівників підприємства». Науковий керівник – к.е.н., доцент Крисько Ж.Л. (3 місце)
 2. Завадська Романа, Гроловацька Софія, студентки групи МЕН-32 «Реверсивне наставництво як ефективний управлінський інструмент підвищення кваліфікації та адаптації персоналу в сучасних організаціях». Науковий керівник – к.е.н., доцент Заставнюк Л.І.(2 місце);

 

 • Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності (Київський національний університет технологій та дизайну) член журі проф. Микитюк П.П.
 1. Островська Соломія Миколаївна, студентка 4 курсу «Оцінка ефективності інноваційних проектів в умовах ризику та невизначеності». Науковий керівник – д.е.н., професор Микитюк П.П.(2 місце).

 

 • Управління у сфері економічної конкуренції (Полтавська державна аграрна академія) член журі проф. Шкільняк М.М.
 1. Кирилюк Інна, Крамарчук Тетяна, студентки групи МЕНм-11 «Управління ризиками в процесі підвищення конкурентоспроможності підприємства». Науковий керівник – к.е.н., доцент Крамарчук С.П. (2 місце)

Публічне управління та адміністрування (Киівський національний торгівельно-економічний університет) член журі проф.  Монастирський Г.Л.

 1. Колісник Вікторія, Сисак Анастасія «Формування іміджу органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації». Науковий керівник – к.е.н., викладач Чикало І.В.
 2. Катерина Велічко та Юлія Ларва, студентки групи ПУА-41 «Ризики паралельного існування нової та старої моделей адміністративно-територіального устрою на первинному рівні». Науковий керівник – д.е.н., професор Монастирський Г.Л. (2 місце)

 

 • Управління персоналом і економіка праці (ТНЕУ)
 1. Пошелюжний Вадим Миколайович, Микитюк  Марія Богданівна. Науковий керівник – к.е.н., доцент Дяків О.П. (1 місце)
 2. Возна Юлія Володимирівна, Льотковський Дмитро Олександрович. Науковий керівник – к.е.н., доцент Прохоровська С. (2 місце)

 

 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, Одеський національний університет імені І. Мечнікова:
 1. Юрик Галина – Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. Науковий керівник – к.е.н., доцент Дяків О.П. (диплом 3 ступеня).

 

 • Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурс проєктів «Територіальний розвиток громад в Україні» у Миколаївському національному аграрному університеті
 1. Велічко Катерина та Ларва Юлія. Науковий керівник – к.е.н., доцент Овсянюк О.Ф. (диплом 3 ступеня)

 

Участь студентів у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт, освітня програма «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент персоналу», Київський національний університет технологій та дизайну:

 1. Боднар (Хрустальова) Юлія. Науковий керівник – к.е.н., доцент Дяків О.П. (диплом 1 ступеня)

 

Студенти першого курсу взяли участь у всеукраїнському конкурсі «Long-2019» (Погляд нового покоління) м. Київ, 16 грудня 2019 р. Мережа Глобального договору в Україні. Студенти : Таратасюк Марина, Домбрович Олег, Музика Олена, Козлюк Юлія, Дзюбик Юрій, Середович Людмила, Катеринюк Яна, Качан Юрій, Василишин Святослав, Павлюк Олена (науковий керівник – Овсянюк-Бердадіна О.Ф.)

 

Слухачами магістратури та студентами кафедри менеджменту та публічного управління денної та заочної форм навчання опубліковано 596  тез у збірниках тез доповідей за результатами роботи студентської секції конференцій, що проводились  на кафедрі.

 

У 2020 р. продовжувалась спільна наукова та навчально-методична діяльність кафедри з Тернопільським регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (в межах функціонування філіалу кафедри менеджменту та публічного управління відповідно до нової Угоди про співпрацю).

Здійснювалась співпраця професорсько-викладацького складу кафедри з органами державної влади, органами місцевого самоврядування,  підприємницькими структурами.

Д.е.н., проф.Монастирський Г.Л. є головою підкомісії зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України № 582 від 25.04.2019 року); членом робочої групи Міністерства освіти і науки України з підготовки пропозицій щодо державного сприяння забезпеченню участі українського бізнесу у фінансуванні пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, інноваційної діяльності, новітніх технологій та залучення місцевих органів влади до партнерства з експертною і науковою спільнотою (наказ Міністерства освіти і науки України № 817 від 12.06.2019 року);  членом наукової ради з економіко-правових проблем розвитку міст України Відділення економіки НАН України; консультантом Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України; головою експертної ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності Тернопільської міської ради (рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 22.08.2018 р. №643).

Значна увага на кафедрі менеджменту, публічного управління та персоналу приділялась інтернаціоналізації освітньо-наукової діяльності. Завідувач та колектив кафедри були ініціаторами підписання міжнародних угод про співпрацю між ТНЕУ та Вроцлавським економічним університетом, Опольською політехнікою, Люблінським католицьким університетом Івана Павла ІІ, Університетом економіки в Бидгощі (Республіка Польща).

Аспірантка Шишко Ж.М. (науковий керівник – д.е.н., проф. Г.Л. Монастирський) перемогла у конкурсному відборі аспірантів та взяла участь в заходах Міжнародного наукового стажування для аспірантів в рамках Балтійської програми  «The Baltic University Program», зокрема в 11-ому щорічному форумі EUSBSR 2020 у місті Турку «Наш регіон, наше майбутнє. На шляху до десятиліття інновацій та екологічної рівноваги» (Фінляндія, Польща, жовтень-листопад 2020 року).

У рамках міжнародної співпраці: д.е.н., проф. Желюк Т.Л. брала участь у міжнародних програмах:

 • в рамках навчання за програмою Малопольської школи публічного управління «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» в рамках проекту (DOBRE), що фінансується  USAID та спрямований на сприяння реформі децентралізації в Україні;
 • стажування в Національній академії управління при Президентові України / Україно-Канадський проект Проміс/PLEDDG підготовка тренерів-консультантів з місцевого економічного розвитку з 21 травня по 26 червня 2019 року. За результатами стажування – забезпечення та проведення тренінгів в територіальних громадах регіону та України в період травня – вересня 2020 року.

В рамках спільного міжнародного проекту DOBRE та Університету економічного в Кракові, зокрема «DOBRE : Консорціуму з питань підвищення спроможності системи освіти у сфері публічного адміністрування» пройшли тренінг для тренерів «Сертифікованої програми післядипломного навчання «Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади» викладачі кафедри: д.е.н., проф. Желюк Т.Л., д.е.н.,проф. Шкільняк М.М., к.е.н., доценти Попович Т.М., Дудкіна О.П., Жуковська А.Ю., Котис Н.В., Богач Ю.А., Заставнюк Л.І. в період 25-28 січня 2020 р., м. Київ; 4-7 березня 2020 р.).

Міжнародні наукові стажування: у Вроцлавському економічному університеті пройшов д.е.н., проф. Монастирський Г.Л. Участь в цих стажуваннях також прийняли д.е.н., проф. Васіна А.Ю. та д.е.н., проф. Шушпанов Д.Г., студенти ОП «Менеджмент» Гальчак А. та Роздобудько С.):

Д.е.н, проф. Монастирський Г.Л. пройшов міжнародне стажування «Зимова школа – Україна 2020» в період з 25 січня 2020 по 1 лютого 2020 року, організоване Міською радою міста Єленя Гура та Вроцлавським економічним університетом (Республіка Польща), обсягом 48 годин (сертифікат № 1/2020 від 1 лютого 2020 р.), а також міжнародне стажування на базі Університету третього віку в Громадці (Республіка Польща) в період з 15 січня по 2 лютого 2020 року, обсягом 100 годин (сертифікат № 01/2020 від 2 лютого 2020 року).

 

Продовжувалась співпраця кафедри менеджменту та публічного управління з Вроцлавським економічним університетом (Польща) відповідно до підписаної Угоди про міжнародне співробітництво щодо підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері державного управління та місцевого самоврядування

У 2020 р. продовжувалась співпраця кафедри менеджменту та публічного управління з Національним агентством України з питань державної служби в рамках укладеного Договору.

 

Звіт 

про наукову та науково-технічну діяльність кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу за 2019 рік

 

У 2019 році професорсько-викладацький склад, докторанти, аспіранти, здобувачі, слухачі магістратури та студенти кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу проводили наукові дослідження в контексті:

 • міжкафедральної науково-дослідної роботи, що фінансується за кошти державного бюджету України в рамках проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених «Формування механізму сталого розвитку міського транспорту на засадах концепції «розумного» міста та муніципальної екологістики» (номер державної реєстрації 0117U003871). Термін виконання: жовтень 2017 року – вересень 2020 року. Обсяг фінансування на 2019 рік – 230,0 тис. грн. Науковий керівник: д.е.н., професор Монастирський Г.Л. Виконавці від кафедри: аспірант Савчук Д.М., викл. Романишин О.В.);

– міжкафедральної науково-дослідної роботи, що фінансується з загального фонду державного бюджету «Реформування ринку теплової енергії в житлово-комунальному господарстві в контексті підвищення енергетичної безпеки та якості життя населення України» (№ державної реєстрації 0117U 000413. Виконавець від кафедри – д.е.н., проф. Микитюк П.П.);

 • науково-дослідної роботи, яка виконувалась в межах другої половини робочого дня викладачів «Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування» (№ державної реєстрації 0118 U003181. Науковий керівник – д.е.н., професор М.М. Шкільняк); 
 • науково-дослідної роботи, яка виконувалась в межах другої половини робочого дня викладачів «Інвестиційне забезпечення регіонального енергетичного ринку» (№ державної реєстрації 0114U006470. Науковий керівник: д.е.н., проф. Микитюк П.П.);
 • науково-дослідної роботи, яка виконувалась в межах другої половини робочого дня викладачів «Соціально-економічний потенціал сільських населених пунктів регіону в умовах децентралізації владних відносин» (№ державної реєстрації 0115U001604. Термін виконання: 05.2015 р. – 12.2019 р. Науковий керівник – к. е. н., професор  Качан Є.П.);
 • науково-дослідної роботи МПУ-16-2019, що фінансується за кошти замовника, відповідно до договору між ТНЕУ та Товариством з обмеженою відповідальністю «Безпечні дороги України» (м. Київ) «Механізм активізації бізнес-середовища як суб’єкта трансформації міст України на засадах сталого розвитку та впровадження смарт-технологій». Термін виконання: березень 2019 року – лютий 2020 року (номер державної реєстрації 0119U101365). Загальний обсяг фінансування: 65,0 тис. грн. (в тому числі на 2019 рік – 55 тис. грн.) Науковий керівник: д.е.н., професор Монастирський Г.Л.);
 • госпдоговірної теми «Консультування з питань формування і розроблення стратегічних орієнтирів розвитку Гощанської сільської ради», (№ державної реєстрації УПРЕ -38-2019. Договір на виконання робіт між ТНЕУ та Гощанською сільською радою Гощанського району, Рівненської області. Термін виконання: грудень 2019 року. Загальний обсяг фінансування – 10 тис. грн. Виконавець від кафедри – д. е. н., доцент Шушпанов Д.Г.).

За результатами виконання вказаних НДР підготовлено анотовані та заключні звіти. Науково-дослідні роботи згідно госпдоговірної тематики здані замовниками.

Професорсько-викладацький склад кафедри у травні 2018 року започаткував участь у проведенні тренінгів за програмою «Публічне адміністрування у сфері молодіжної політики» (замовник послуг – ГО «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад». Програма U-LEAD з Єропою).

 

Підсумком виконання науково-дослідних робіт кафедри стало проведення низки наукових заходів. За результатами науково-дослідної роботи професорсько-викладацький склад кафедри забезпечив підготовку, організацію та проведення: 

 • Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки» (Тернопіль, ТНЕУ, 17 квітня 2019 р.);
 • Дискурсу «Удосконалення функціональної діяльності публічної служби в контексті децентралізації» (Тернопіль, ТНЕУ, 12 квітня 2019 р.);
 •  Круглого столу «Публічна служба в Україні: реалії та перспективи розвитку в умовах децентралізації» (Тернопіль, ТНЕУ, 22 квітня 2019 р.);
 • Круглого столу з міжнародною участю «Формування та розвиток конкурентоспроможних територіальних громад: досвід України і Польщі»  (Тернопіль, ТНЕУ, 12 вересня 2019 р.);
 • Круглого столу «Управління комунальною власністю об’єднаних територіальних громад в умовах нових викликів реформування місцевого самоврядування» (Тернопіль, ТНЕУ, 27 листопада 2019 р.).

 

За результатами виконаних наукових досліджень у 2019 р. розроблені та подані аналітичні записки, науково обґрунтовані рекомендації, розроблені методики, які впроваджені в діяльність центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

Зокрема, професорсько-викладацьким складом кафедри підготовлені:

 • аналітична записка за результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблем менеджменту в умовх інновацйного розвитку економіки» (Тернопіль, ТНЕУ, 17 квітня 2019 р.) (виконавці – д.е.н., проф. Шкільняк М.М., д.е.н., проф. Мельник А.Ф., д.е.н., проф. Микитюк П.П., к.е.н., доц. О.П. Дудкіна, к.е.н., доц. Овсянюк-Бердадіна О.Ф..);
 • аналітична записка за результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Модернізація менеджменту системи охорони здоров’я в умовах проведення медичної реформи» (Тернопіль – Кам’янець-Подільський, 13-14 грудня 2018 р.) (Виконавці – д.е.н., проф. Шкільняк М.М., д.е.н., проф. Желюк Т.Л., к.е.н., доц. О.П. Дудкіна, к.е.н., доц. Попович Т.М.);
 • аналітична записка за підсумками круглого столу з міжнародною участю «Формування і розвиток конкурентоспроможних територіальних громад: досвід України і Польщі» (Тернопіль, ТНЕУ, 17 вересня 2019) (Виконавці – д.е.н., проф. Мельник А.Ф., д.е.н, доц. Васіна А.Ю.).

 

Продовжувалась співпраця викладачів, аспірантів та здобувачів кафедри з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, науковими установами та організаціями. 

 

За підсумками науково-дослідної роботи в 2019 р. професорсько-викладацьким складом, аспірантами та здобувачами кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу здійснювалась підготовка наукових публікації згідно плану науково-дослідної роботи кафедри та плану видань ТНЕУ.

 

Професорсько-викладацьким складом кафедри видано наукових праць, всього:   151 /  166,305 друк. арк.

в тому числі: 

 • монографій  3 / 22,25 друк. арк. ;
 • підручників 3 / 65,8 друк.арк.;
 • навчальних посібників рекомендованих Вченою радою ТНЕУ 3 /  22,71 друк. арк. ;
 • статей в наукових журналах         62 / 37,76.друк. арк.), всього:

в т.ч.:   

 • у фахових виданнях            37 /  22, 3 друк. арк.)
 • у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus)  5 / 2,13 друк.арк. 
 • у міжнародних наукометричних базах даних, Web of science 2 / 0,7 друк.арк.
 • у міжнародних наукометричних базах даних Index Copernicus, та ін..     14 / 9,19  друк. арк.
 • статей у зарубіжних виданнях                   4 / 3,44  друк. арк..
 • тез доповідей на конференціях                 80 / 17,785 друк. арк..

 

Професорсько-викладацький склад, докторанти, аспіранти, здобувачі та студенти кафедри брали активну участь 19 міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, наукових семінарах, круглих столах, що проводились в ТНЕУ та інших навчальних закладах та наукових установах, на яких зроблено  68 доповідей. 

 

У 2019 році на кафедрі менеджменту, публічного управління та персоналу функціонувала докторантура та аспірантура за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; а також – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

На кафедрі над дисертаціями працювали 2 докторант та 12 аспірантів і здобувачів наукових ступенів

У 2019 році відбулися захисти дисертацій:

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

 •  Савчук Дмитро Михайлович (19.02.2019 р.,науковий керівник д.е.н., проф. Монастирський Г.Л.),
 •  Паранюк Ярослав Дмитрович (19,02. 2019 р., науковий керівник д.е.н., проф. Микитюк П.П.)

на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук:

 •  Надвиничний Сергій Анатолійович (23.05.2019 р., науковий консультант д.е.н., проф.. Єрмаков О.Є.)
 •  Шушпанов Дмитро Георгійович (22.05.2019 р., науковий консультант д.е.н., проф., Академік НАН України Лібанова Е.М.)

 

У 2019 р. професорсько-викладацький склад кафедри взяв участь в проведенні наукових міжкафедральних семінарів по розгляду дисертацій, представлених на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, а також за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Члени кафедри виступили офіційними опонентами докторських та кандидатських дисертацій. За звітний період професорсько-викладацьким складом кафедри готувались відгуки на автореферати кандидатських та докторських дисертацій.

 

В напрямку держбюджетної тематики кафедри у 2019 н. р. здійснювалась студентська наукова робота, в розрізі роботи 6 студентських проблемних груп, в яких було зайнято 71 студент; а також 1 студентського наукового гуртка, в якому працювало 18 студентів.

Професорсько-викладацький склад та студенти кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу взяли участь в організації та проведенні студентської секції Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Модернізація менеджменту системи охорони здоров’я в умовах проведення медичної реформи» (Тернопіль – Кам’янець-Подільський, 13-14 грудня 2018 р.); студентської секції Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблем менеджменту в умовх інновацйного розвитку економіки» (Тернопіль, ТНЕУ, 17 квітня 2019 р.); Четвертої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми вітчизняної економіки, підприємництва та управління на сучасному етапі» (Тернопіль, ТНЕУ, ФЕУ, 7 листопада 2019 р.).

 

Студенти та слухачі магістратури брали участь у ІІ турі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, та ІІ турі Всеукраїнських олімпіад

Студентами кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу у 2019 отримано 14 призових місць, з них 8 призових місця в результаті участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 4 призових місця в результаті участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади;  2 призових місця за результатами участі II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських дипломних робіт; а також – 2 призових місця в результаті участі у VI Міжнародній олімпіаді по менеджменту серед молоді у 2019 році.

 

За результатами участі студентів кафедри у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт отримано чотири призових місця. А саме:

 • Кирилюк  Інна (група МЕН-41) – диплом І ступеня за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції», Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, 2019) Науковий керівник к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту та публічного управління Чикало І. В. ;
 • Кривохижа Юлія (група МЕН-41) – диплом І ступеня за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності», у Київському національному університеті технологій та дизайну Науковий керівник д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління Микитюк П.П.
 • Липовецька Христина. ( група МЕН-33) – диплом І ступеня за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент організацій», у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Науковий керівник к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління Заставнюк Л.І. 
 • Скишляк Остап (група МЕН-31) – диплом ІІІ ступеня за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент організацій», у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Науковий керівник к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління Крисько Ж.Л. 

 

За результатами участі студентів кафедри у II етапі Всеукраїнській студентській олімпіаді також отримано чотири призових місця. А саме: 

 • Вусата Яна (група МЕН-41) – диплом I ступеня за перемогу у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» серед бакалаврів, який відбувся у Тернопільському національному економічному університеті; 
 • Івасечко Олена (група МЕНм-11) – диплом IІІ ступеня за перемогу у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» серед магістрів, який відбувся у Тернопільському національному економічному університеті; 
 • Островська Катерина (група МЕНм-11) – диплом IІІ ступеня за перемогу у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності», який відбувся у Одеському національному економічному університеті;
 • Велічко Катерина (група ПУА-31) – диплом IІІ ступеня за перемогу у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління» який відбувся у Київському політехнічному університеті ім. І. Сікорського.

За результатами участі студентів кафедри у VI Міжнародній олімпіаді по менеджменту серед молоді у 2019 році Вусата Яна Олександрівна та Івасечко Олена Іванівна стали фіналістками Олімпіади в номінації «Практики та методи менеджменту».

 

Студенти кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу брали участь у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських дипломних робіт, зокрема: 

 • Оріховська Ольга Романівна у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських дипломних робіт зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці»  Харків НТУ «ХПІ» квітень 2019 року (науковий керівник к.е.н, доц.. Дяків О.П.);
 • Філь Вікторія Олегівна отримала диплом ІІ ступеня у II тур Всеукраїнського конкурсу студентських дипломних робіт зі спеціальності «Менеджмент персоналу» Київського національного університету технологій та дизайну 24 січня 2019 року (науковий керівник к.е.н, доц.. Дяків О.П.).

 

Згідно наказу МОН України кафедрою менеджменту. публічного управління та персоналу 17-19 квітня 2019 року було проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування». Переможцями стали студентки ТНЕУ факультету економіки та управління: 

 • серед бакалаврів – Вусата Яна, група МЕН-41 (І місце); 
 • серед магістрів − Івасечко Олена, група МЕНм-11 (Ш місце).

 

Згідно наказів Міністерства освіти і науки України від 10.10.2017 року № 1364 і 18.09.2018 року № 1010 та Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (Затверджено наказом МОН України 18.04.2017 № 605) у квітні 2019 року на базі ФЕУ ТНЕУ проводився ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці». Переможцями стали студенти ТНЕУ факультету економіки та управління:

 • серед бакалаврів: Базилевич Роксолана Миколаївна, Максимович Андріана Андріївна – отримали диплом ІІІ ступеня (науковий керівник к.е.н., доцент Слівінська Н. М.); 
 • серед магістрів: Чорнописька Світлана Василівна, Литвинюк Андрій Васильович – диплом І ступеня (науковий керівник д.е.н., доцент Шушпанов Д. Г.).

 

Слухачами магістратури та студентами кафедри менеджменту та публічного управління денної та заочної форм навчання опубліковано 620  тез у збірниках тез доповідей за результатами роботи студентської секції конференцій, що проводились  на кафедрі.

 

На кафедрі проводились наукові дослідження молодих вчених. Зокрема – к.е.н., ст. викл. кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Чикало І.В. 16.05.2019р. прийняла участь у ІІІ Конкурсі наукових робіт з проблем розвитку регіональної економіки та транскордонного співробітництва ім. М. І. Долішнього, що проводився в Інституті регіональних досліджень НАН України. За результатами конкурсу нагороджена дипломом ІІ ступеня.

 

У 2019 р. продовжувалась спільна наукова та навчально-методична діяльність кафедри з Тернопільським регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (в межах функціонування філіалу кафедри менеджменту та публічного управління відповідно до нової Угоди про співпрацю).

Здійснювалась співпраця професорсько-викладацького складу кафедри з органами державної влади, органами місцевого самоврядування,  підприємницькими структурами. 

Д.е.н., проф.Монастирський Г.Л. є головою підкомісії зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України № 582 від 25.04.2019 року); членом робочої групи Міністерства освіти і науки України з підготовки пропозицій щодо державного сприяння забезпеченню участі українського бізнесу у фінансуванні пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, інноваційної діяльності, новітніх технологій та залучення місцевих органів влади до партнерства з експертною і науковою спільнотою (наказ Міністерства освіти і науки України № 817 від 12.06.2019 року);  членом наукової ради з економіко-правових проблем розвитку міст України Відділення економіки НАН України;  консультантом Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України;  головою експертної ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності Тернопільської міської ради (рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 22.08.2018 р. №643).

Д.е.н., доц.. Васіна А.Ю., к.е.н.,доц. Дудкіна О.П., к.е.н., доц.. Круп’як Л.Б., к.е.н., ст..викл. Чикало І.В. є учасниками робочої групи Тернопільської ОДА з розробки проекту Стратегії розвитку освіти і науки у Тернопільській області на 2021-20127 рр. (згідно наказу Управління освіти і науки Тернопрільської ОДА №128-од від 06.05.2019 р.)

К.е.н., доцент Бакуліна Н.М. надавала консультаційні послуги з питань управління, мотивування та оцінювання персоналу ТОВ «Микулинецький бровар». 

Значна увага на кафедрі менеджменту, публічного управління та персоналу приділялась інтернаціоналізації освітньо-наукової діяльності. Завідувач та колектив кафедри були ініціаторами підписання міжнародних угод про співпрацю між ТНЕУ та Вроцлавським економічним університетом, Опольською політехнікою, Люблінським католицьким університетом Івана Павла ІІ, Університетом економіки в Бидгощі (Республіка Польща).

 

У рамках міжнародної співпраці: д.е.н., проф. Желюк Т.Л. брала участь у міжнародних програмах:

 • в рамках навчання за програмою Малопольської школи публічного управління «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» в рамках проекту (DOBRE), що фінансується  USAID та спрямований на сприяння реформі децентралізації в Україні (сертифікат від 29 листопада 2018 року).
 • стажування в Національній академії управління при Президентові України/ Україно-Канадський проект Проміс/PLEDDG підготовка тренерів-консультантів з місцевого економічного розвитку з 21 травня по 26 червня 2019 року;
 • участь у тренінгу-інтенсиві «Викладачі ін екшен», Тернопіль, 1-3 листопада 2019 за підтримки фонду  Фрідріа Еберта в Україні та Інституту Європейської політики  (Німеччина).
 • розробка міжнародного інноваційного запиту для підвищення кваліфікації фахівців у сфері охорони здоров’я« Сертифікат з управління охороною здоров’я»;
 • участь у ІІІ Міжнародній науковій конференції Української асоціації дослідників освіти «Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження». Захід відбувся в рамках реалізації проекту Європейського Союзу Еразмус+ напряму Жан Моне «Європейські індикатори якості освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні» (№ 587032-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-SUPPA), а також в партнерстві з проектом «Навчаємося разом» (Фінська підтримка української шкільної реформи). 21 червня 2019 року.

Д.е.н., проф. Монастирський Г.Л. брав участь в Міжнародних науково-практичних заходах за кордоном:

 • в VI Міжнародній конференції «Трансформація публічного управління: між ефективністю та соціальним впливом» (Литва, м. Вільнюс, Університет Миколаса Ромеріса, 13 березня 2019 року).
 • в ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародна безпека у світлі сучасних глобальних викликів» (Литва, м. Вільнюс, Університет Миколаса Ромеріса, 10 червня 2019 року). 
 • в Міжнародній конференції «Політика з метою зміцнення демократії» (Республіка Гана, м. Кумасі, Конфедерація інституту оцінки управління, 13 липня 2019 року);
 • участь в Міжнародній конференції «Економічні та соціальні передумови розвитку господарства в теорії і практиці» (Республіка Польща, Вроцлавський економічний університет, 4-6 вересня 2019 року).

 

Продовжувалась співпраця кафедри менеджменту та публічного управління з Вроцлавським економічним університетом (Польща) відповідно до підписаної Угоди про міжнародне співробітництво щодо підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері державного управління та місцевого самоврядування. В рамках такої співпраці проведені стажування студентів та викладачів кафедри у Вроцлавському економічному університеті (Польща).

 

У 2019 р. продовжувалась співпраця кафедри менеджменту та публічного управління з Національним агентством України з питань державної служби в рамках Договору ТНЕУ з Національним агентством України з питань державної служби.

 

Звіт 

про наукову та науково-технічну діяльність кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу за 2020 рік

 

У 2020 році професорсько-викладацький склад, докторанти, аспіранти, здобувачі, слухачі магістратури та студенти кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу проводили наукові дослідження в контексті:

 • міжкафедральної науково-дослідної роботи, що фінансується за кошти державного бюджету України в рамках проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених «Формування механізму сталого розвитку міського транспорту на засадах концепції «розумного» міста та муніципальної екологістики» (№ державної реєстрації 0117U003871). Термін виконання: жовтень 2017 року – вересень 2020 року. Обсяг фінансування на 2020 рік – 200,0 тис. грн. Науковий керівник: д.е.н., професор Монастирський Г.Л. Виконавці від кафедри: аспіранти Шишко Ж.М., Чайківська В.О., студенти ОП «Публічне управління та адміністрування» Велічко К.Л., Ларва Ю.Ю.);
 • міжкафедральної науково-дослідної роботи, що фінансується з загального фонду державного бюджету «Механізм розбудови ринку енергосервісу в контексті енергоефективності національної економіки, енергетичної та екологічної безпеки України» (№ державної реєстрації 0120U102053. Виконавець від кафедри – д.е.н., проф. Микитюк П.П.);
 • науково-дослідної роботи, яка виконувалась в межах другої половини робочого дня викладачів «Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування» (№ державної реєстрації 0118 U003181. Науковий керівник – д.е.н., професор М.М. Шкільняк);
 •  науково-дослідної роботи, яка виконувалась в межах другої половини робочого дня викладачів «Стратегічні пріоритети розвитку людських ресурсів в умовах цифрової економіки» (Науковий керівник: к.е.н., професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Качан Є.П.);
 • науково-дослідної роботи МПУ-16-2019, що фінансується за кошти замовника, відповідно до договору між ТНЕУ та Товариством з обмеженою відповідальністю «Безпечні дороги України» (м. Київ) «Механізм активізації бізнес-середовища як суб’єкта трансформації міст України на засадах сталого розвитку та впровадження смарт-технологій». Термін виконання: березень 2019 року – лютий 2021 року (номер державної реєстрації 0119U101365). Загальний обсяг фінансування: 140,0 тис. грн. (в тому числі на 2020 рік – 62 тис. грн.) Науковий керівник: д.е.н., професор Монастирський Г.Л.);
 • госпдоговірної теми «Консультування з питань формування і розроблення стратегічних орієнтирів розвитку Гощанської сільської ради», (№ державної реєстрації УПРЕ -38-2019. Договір на виконання робіт між ТНЕУ та Гощанською сільською радою Гощанського району Рівненської області. Термін виконання: лютий 2020 року. Загальний обсяг фінансування – 20 тис. грн. Виконавець від кафедри – д. е. н., доцент Шушпанов Д.Г.);
 • госпдоговірної теми за договором № МПУП-13-2020/76 від 16 березня 2020 року «Наукове консультування щодо оцінювання та мотивації публічних службовців Микулинецької селищної ради (ДК:021:2015:80510000-2 «Послуги з професійної підготовки спеціалістів»)». Обсяг фінансування 10 тис.грн. Науковий керівник: к.е.н., доц. Бакуліна Н.М.);
 • госпдоговірної теми «Антикризова стратегія регіону» (номер державної реєстрації 0120U102737, обсяг фінансування 26 тис.грн. Науковий керівник: д.е.н., професор Желюк Т.Л.).

 

За результатами виконання вказаних НДР підготовлено анотовані та заключні звіти. Науково-дослідні роботи згідно госпдоговірної тематики здані замовниками.

 

Підсумком виконання науково-дослідних робіт кафедри стало проведення низки наукових заходів. За результатами науково-дослідної роботи професорсько-викладацький склад кафедри забезпечив підготовку, організацію та проведення: 

 • Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки» (Тернопіль, ТНЕУ, 15 травня 2020 р.);
 • Регіонального круглого столу «Управління комунальною власністю об’єднаних територіальних громад в умовах нових викликів реформування місцевого самоврядування»  (Тернопіль, ЗУНУ, 16 вересня 2020 року);
 • П’ятої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми вітчизняної економіки, підприємництва та управління на сучасному етапі» (Тернопіль, ЗУНУ, ФЕУ, 12 листопада 2020 р.);
 • II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці». Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 806 від 10 грудня 2019 р. та Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (Затверджено наказом МОН України 18.04.2017 № 605). (Тернопіль, ТНЕУ. Перший етап: 5-6 березня 2020 року та другий етап:  2- 3 квітня 2020 року.)

 

За результатами виконаних наукових досліджень у 2020 році розроблені та подані аналітичні записки, науково обґрунтовані рекомендації, розроблені методики, які впроваджені в діяльність центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

Зокрема, професорсько-викладацьким складом кафедри підготовлені:

 • аналітична записка за результатами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблем менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки» (Тернопіль, ТНЕУ, 15 травня 2020 р.) (виконавці – д.е.н., проф. Шкільняк М.М., д.е.н., проф. Мельник А.Ф., д.е.н., проф. Микитюк П.П., к.е.н., доц. О.П. Дудкіна, к.е.н., доц. Попович Т.М.).
 • аналітична записка за результатами Регіонального круглого столу «Управління комунальною власністю об’єднаних територіальних громад в умовах нових викликів реформування місцевого самоврядування» (Тернопіль, ЗУНУ, 16 вересня 2020 року) (виконавці – д.е.н., проф. Шкільняк М.М., д.е.н., проф. Васіна А.Ю., д.е.н., проф. Августин Р.Р., д.е.н., проф. Монастирський Г.Л., к.е.н., доц. О.П. Дудкіна).

 

Продовжувалась співпраця викладачів, аспірантів та здобувачів кафедри з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, науковими установами та організаціями. 

За підсумками науково-дослідної роботи в 2020 р. професорсько-викладацьким складом, аспірантами та здобувачами кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу здійснювалась підготовка наукових публікації згідно плану науково-дослідної роботи кафедри та плану видань ЗУНУ.

 

Професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано наукових праць, всього:   164 /  129,605 друк. арк.

в тому числі: 

монографій — 1/25,5 

розділів монографій (од./друк. арк.) – 6/19,

монографій (розділів монографій) за кордоном (од./друк. арк.) – 3/2,03

підручників (од./друк. арк.) – 1/19,0

навчальних посібників (од./друк. арк.) – 2/2,5

брошур (од./друк. арк.) –1 /2,0

статей в наукових журналах (од./друк. арк.), всього: 66/44,66

в тому числі:  

– у міжнародній наукометричній базі даних Scopus (од./друк. арк.) – 13/5,7

– у міжнародній наукометричній базі даних Web of Science (од./друк. арк.) – 2/0,99

– в українських виданнях категорії Б (од./друк. арк.) – 41/32,22

– в українських виданнях категорії В (од./друк. арк.) – 3/1,78

– за кордоном, які не входять у вищезазначені наукометричні бази (од./друк. арк.) – 7/3,97

тез доповідей на наукових конференціях (од./друк. арк.) – 84/14,02.

 

Професорсько-викладацький склад, докторанти, аспіранти, здобувачі та студенти кафедри брали активну участь 26 міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях та інтернет-конференціях, наукових семінарах, круглих столах, що проводились в ЗУНУ та інших навчальних закладах та наукових установах України та інших країн, на яких зроблено 68 доповідей. 

 

У 2020 році на кафедрі менеджменту, публічного управління та персоналу функціонувала докторантура та аспірантура за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; а також – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 073 – менеджмент, 291 – публічне управління та адміністрування.

На кафедрі над дисертаціями працювали 13 аспірантів.

До кінця грудня 2020 року відбудуться захисти 3-х кандидатських дисертацій: Берестецької Олени Михайлівни (Науковий керівник – д.е.н., професор Желюк Т.Л.); Петрук Інни Павлівни (Науковий керівник – д.е.н., професор Желюк Т.Л.); Микитюк Юлії Ігорівни (Науковий керівник – д.е.н., професор Желюк Т.Л.).

 

У 2020 р. професорсько-викладацький склад кафедри взяв участь в проведенні наукових міжкафедральних семінарів по розгляду дисертацій, представлених на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, а також за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 073 – менеджмент, 291 – публічне управління та адміністрування.

Члени кафедри виступили офіційними опонентами докторських та кандидатських дисертацій. За звітний період професорсько-викладацьким складом кафедри готувались відгуки на автореферати кандидатських та докторських дисертацій.

 

В напрямку держбюджетної тематики кафедри у 2020 р. здійснювалась студентська наукова робота, в розрізі роботи 6 студентських проблемних груп, в яких було зайнято 78 студентів; а також 1 студентського наукового гуртка, в якому працювало 16 студентів, а також в інших формах (тренінгах) –1, до яких було залучено 7 студентів. В цілому до наукової роботи було залучено 451 студента (всіх освітніх програм, навчання яких забезпечується на кафедрі).

У виконанні міжкафедральної науково-дослідної роботи, що фінансується за кошти державного бюджету України в рамках проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених «Формування механізму сталого розвитку міського транспорту на засадах концепції «розумного» міста та муніципальної екологістики» (№ державної реєстрації 0117U003871). взяли участь 2 студентки (Ларва Ю., Велічко К., ПУАм-11).

 

Професорсько-викладацький склад та студенти кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу взяли участь в організації та проведенні студентської секції Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблем менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки» (Тернопіль, ТНЕУ, 15 травня 2020 р.); П’ятої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми вітчизняної економіки, підприємництва та управління на сучасному етапі» (Тернопіль, ЗУНУ, ФЕУ, 12 листопада 2020 р.).

Професорсько-викладацький склад та студенти кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу взяли участь в організації та проведенні на базі ТНЕУ II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці». Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 806 від 10 грудня 2019 р. та Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (Затверджено наказом МОН України 18.04.2017 № 605). Проведено перший етап: 5-6 березня 2020 року та другий етап:  2 — 3 квітня 2020 року. Галузева конкурсна комісія, керуючись листом ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти» від 12.03.2020 № 22.1/10-713, підвела підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» за результатами I етапу II туру і визначила переможців.

 

Студенти та слухачі магістратури брали участь у ІІ турі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.

ІІ тур Всеукраїнських олімпіад в зв’язку з карантином відтерміновано

Студентами кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу у 2020 р. отримано 15 призових місць; з них — 3 – I місця, 9 – II місць, 3- III місце.

 

Зокрема, за результатами участі студентів кафедри у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт отримано такі призові місця:

 – Менеджмент організацій (Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана) член журі проф. Желюк Т.Л.

 1. Бордун Ірина, студентка групи МЕН-42 «Оцінювання мотиваторів та демотиваторів діяльності працівників підприємства». Науковий керівник – к.е.н., доцент Крисько Ж.Л. (3 місце)
 2. Завадська Романа, Гроловацька Софія, студентки групи МЕН-32  «Реверсивне наставництво як ефективний управлінський інструмент підвищення кваліфікації та адаптації персоналу в сучасних організаціях». Науковий керівник – к.е.н., доцент Заставнюк Л.І.(2 місце);

 

 • Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності (Київський національний університет технологій та дизайну) член журі проф. Микитюк П.П.
 1. Островська Соломія Миколаївна, студентка 4 курсу «Оцінка ефективності інноваційних проектів в умовах ризику та невизначеності». Науковий керівник – д.е.н., професор Микитюк П.П.(2 місце).

 

 • Управління у сфері економічної конкуренції (Полтавська державна аграрна академія) член журі проф. Шкільняк М.М.
 1. Кирилюк Інна, Крамарчук Тетяна, студентки групи МЕНм-11 «Управління ризиками в процесі підвищення конкурентоспроможності підприємства».  Науковий керівник – к.е.н., доцент Крамарчук С.П. (2 місце)

Публічне управління та адміністрування (Киівський національний торгівельно-економічний університет) член журі проф.  Монастирський Г.Л.

 1. Колісник Вікторія, Сисак Анастасія «Формування іміджу органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації». Науковий керівник – к.е.н., викладач Чикало І.В.
 2. Катерина Велічко та Юлія Ларва, студентки групи ПУА-41 «Ризики паралельного існування нової та старої моделей адміністративно-територіального устрою на первинному рівні». Науковий керівник – д.е.н., професор Монастирський Г.Л. (2 місце)

 

 • Управління персоналом і економіка праці (ТНЕУ)
 1. Пошелюжний Вадим Миколайович, Микитюк  Марія Богданівна. Науковий керівник – к.е.н., доцент Дяків О.П. (1 місце) 
 1. Возна Юлія Володимирівна, Льотковський Дмитро Олександрович. Науковий керівник – к.е.н., доцент Прохоровська С. (2 місце)

 

 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, Одеський національний університет імені І. Мечнікова:
 1. Юрик Галина – Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. Науковий керівник – к.е.н., доцент Дяків О.П. (диплом 3 ступеня).

 

 •  Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурс проєктів «Територіальний розвиток громад в Україні» у Миколаївському національному аграрному університеті
 1. Велічко Катерина та Ларва Юлія. Науковий керівник – к.е.н., доцент Овсянюк О.Ф. (диплом 3 ступеня)

 

Участь студентів у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт, освітня програма «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент персоналу», Київський національний університет технологій та дизайну:

 1. Боднар (Хрустальова) Юлія. Науковий керівник – к.е.н., доцент Дяків О.П.  (диплом 1 ступеня)

 

Студенти першого курсу взяли участь у всеукраїнському конкурсі «Long-2019» (Погляд нового покоління) м. Київ, 16 грудня 2019 р. Мережа Глобального договору в Україні. Студенти : Таратасюк Марина, Домбрович Олег, Музика Олена, Козлюк Юлія, Дзюбик Юрій, Середович Людмила, Катеринюк Яна, Качан Юрій, Василишин Святослав, Павлюк Олена (науковий керівник – Овсянюк-Бердадіна О.Ф.)

 

Слухачами магістратури та студентами кафедри менеджменту та публічного управління денної та заочної форм навчання опубліковано 596  тез у збірниках тез доповідей за результатами роботи студентської секції конференцій, що проводились  на кафедрі.

 

У 2020 р. продовжувалась спільна наукова та навчально-методична діяльність кафедри з Тернопільським регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (в межах функціонування філіалу кафедри менеджменту та публічного управління відповідно до нової Угоди про співпрацю).

Здійснювалась співпраця професорсько-викладацького складу кафедри з органами державної влади, органами місцевого самоврядування,  підприємницькими структурами. 

Д.е.н., проф.Монастирський Г.Л. є головою підкомісії зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України № 582 від 25.04.2019 року); членом робочої групи Міністерства освіти і науки України з підготовки пропозицій щодо державного сприяння забезпеченню участі українського бізнесу у фінансуванні пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, інноваційної діяльності, новітніх технологій та залучення місцевих органів влади до партнерства з експертною і науковою спільнотою (наказ Міністерства освіти і науки України № 817 від 12.06.2019 року);  членом наукової ради з економіко-правових проблем розвитку міст України Відділення економіки НАН України; консультантом Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України; головою експертної ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності Тернопільської міської ради (рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 22.08.2018 р. №643).

Значна увага на кафедрі менеджменту, публічного управління та персоналу приділялась інтернаціоналізації освітньо-наукової діяльності. Завідувач та колектив кафедри були ініціаторами підписання міжнародних угод про співпрацю між ТНЕУ та Вроцлавським економічним університетом, Опольською політехнікою, Люблінським католицьким університетом Івана Павла ІІ, Університетом економіки в Бидгощі (Республіка Польща).

Аспірантка Шишко Ж.М. (науковий керівник – д.е.н., проф. Г.Л. Монастирський) перемогла у конкурсному відборі аспірантів та взяла участь в заходах Міжнародного наукового стажування для аспірантів в рамках Балтійської програми  «The Baltic University Program», зокрема в 11-ому щорічному форумі EUSBSR 2020 у місті Турку «Наш регіон, наше майбутнє. На шляху до десятиліття інновацій та екологічної рівноваги» (Фінляндія, Польща, жовтень-листопад 2020 року).

У рамках міжнародної співпраці: д.е.н., проф. Желюк Т.Л. брала участь у міжнародних програмах:

 • в рамках навчання за програмою Малопольської школи публічного управління «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» в рамках проекту (DOBRE), що фінансується  USAID та спрямований на сприяння реформі децентралізації в Україні;
 • стажування в Національній академії управління при Президентові України / Україно-Канадський проект Проміс/PLEDDG підготовка тренерів-консультантів з місцевого економічного розвитку з 21 травня по 26 червня 2019 року. За результатами стажування – забезпечення та проведення тренінгів в територіальних громадах регіону та України в період травня – вересня 2020 року.

В рамках спільного міжнародного проекту DOBRE та Університету економічного в Кракові, зокрема «DOBRE : Консорціуму з питань підвищення спроможності системи освіти у сфері публічного адміністрування» пройшли тренінг для тренерів «Сертифікованої програми післядипломного навчання «Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади» викладачі кафедри: д.е.н., проф. Желюк Т.Л., д.е.н.,проф. Шкільняк М.М., к.е.н., доценти Попович Т.М., Дудкіна О.П., Жуковська А.Ю., Котис Н.В., Богач Ю.А., Заставнюк Л.І. в період 25-28 січня 2020 р., м. Київ; 4-7 березня 2020 р.).

Міжнародні наукові стажування: у Вроцлавському економічному університеті пройшов д.е.н., проф. Монастирський Г.Л. Участь в цих стажуваннях також прийняли д.е.н., проф. Васіна А.Ю. та д.е.н., проф. Шушпанов Д.Г., студенти ОП «Менеджмент» Гальчак А. та Роздобудько С.):

Д.е.н, проф. Монастирський Г.Л. пройшов міжнародне стажування «Зимова школа – Україна 2020» в період з 25 січня 2020 по 1 лютого 2020 року, організоване Міською радою міста Єленя Гура та Вроцлавським економічним університетом (Республіка Польща), обсягом 48 годин (сертифікат № 1/2020 від 1 лютого 2020 р.), а також міжнародне стажування на базі Університету третього віку в Громадці (Республіка Польща) в період з 15 січня по 2 лютого 2020 року, обсягом 100 годин (сертифікат № 01/2020 від 2 лютого 2020 року).

 

Продовжувалась співпраця кафедри менеджменту та публічного управління з Вроцлавським економічним університетом (Польща) відповідно до підписаної Угоди про міжнародне співробітництво щодо підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері державного управління та місцевого самоврядування

У 2020 р. продовжувалась співпраця кафедри менеджменту та публічного управління з Національним агентством України з питань державної служби в рамках укладеного Договору.