Кафедра менеджменту, публічного управління та персоналу ЗУНУ | Навчальні дисципліни
348625
page-template-default,page,page-id-348625,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-1.7, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Навчальні дисципліни

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Бай, С. І. Теорія організації [Текст] : опорн. консп. лекцій / С. І. Бай, О.В. Самокиш, Ю. В. Гайдай. – К. : КНТЕУ, 2012. – 69 с.
 2. Баценко, Л.М. Теорія організації [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Баценко, Р.  В. Галенін, М. М. Ксенофонтова ; Сум. нац. аграр. ун-т. – Суми : Мрія, 2016. – 362 с.
 3. Бєлова, О.К. Теорія організацій [Текст] : навч. посіб. для слухачів магістратури ден. та заоч. форм навчання за спец. 8.000009 «Управління навчальним закладом» / О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки і методики проф. навчання. – Х. : Точка, 2012. – 160 с.
 4. Ващенко, О. П. Теорія та практика побудови організаційних систем управління [Текст] : навч. посіб. / О. П. Ващенко ; Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ : ДУТ, 2017. – 112 с
 5. ЕНКМД Теорія організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd?start=1140
 6. Кожушко, Л.Ф. Менеджмент організацій: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / Л. Ф. Кожушко, Т. О. Кузнецова ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2016. – 396 с.
 7. Марченко, О. М. Теорія організації [Текст] : навч. посіб. / О.М. Марченко, Л. М. Томаневич ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2015. – 359 с.
 8. Монастирський, Г. Л. Теорія організації [Електронний ресурс] : підручник / Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 288 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31431/1/2014-Monastyrskyjniz.pdf
 9. Монастирський, Г. Л.Теорія організації [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / Г. Л. Монастирський, В. С. Постніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 124 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/ 31414/1/2013-Monastyskyj_.pdf.
 10. Монастирський, Г.Л. Теорія організації [Текст] : навч. посіб. / Г. Л. Монастирський. – К. : Знання, 2008. – 319 с.
 11. Монастирський, Г.Л. Теорія організації [Текст] : підручник / Г. Л. Монастирський ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 287 с.
 12. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Теорія організації» [Текст] : для слухачів магістратури за спец. 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» / Терноп. нац. екон. ун-т ; [уклад. Г. П. Монастирський]. – 2-ге вид., допов. й переробл. – Т. : ТНЕУ, 2012. – 99 с.
 13. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Теорія організації»/ уклад. Г. Л. Монастирський, Р.Р.Августин, Ю.А.Богач ; Тернопільський національний економічний ун-т. – Тернопіль: «Економічна думка» ТНЕУ, 2017. – 100с.
 14. Осадча Н. В. Теорія організації як основа формування засад самоменеджменту [Електронний ресурс] / Н. В. Осадча, Б. В. Літовченко // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 1. – С. 98-106. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2016_1_17
 15. Пєтков В. П. Теорія та менеджмент організації : підручник /В. П. Пєтков. – Л. : Новий світ-2000, 2015. – 488с.
 16. Теорія організації : метод. вказівки до вивч. дисципліни для студ. напряму підготов. 6.030601 «Менеджмент» проф. спрямувань «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т»; [уклад.: Сімченко Н. О. та ін. ; відп. ред. Т. В. Лазоренко]. – К. : НТУУ «КПІ», 2012.  – 52 с.
 17. Теорія організації [Текст] : метод. вказівки, завдання та тести до практ. занять та самост. роботи з дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підгот. бакалаврів 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Свидрук І. І., Миронов Ю. Б.]. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2013. – 79, [1] с.
 18. Теорія організації [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. Г.Л. Монастирський, В. С. Постніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 114 с
 19. Терещенко, Т.В. Теорія організації [Текст] : навч. посіб. / Терещенко Тетяна Василівна ; Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2015. – 335 с.
 20. Чернецька, Т.І. Сучасний урок: теорія і практика моделювання [Текст] : навч. посіб. для організаторів післядиплом. пед. освіти, слухачів курсів підвищ. кваліфікації пед. працівників та студ. вищ. пед. навч. закл. / Т.І. Чернецька. – К. : Праймдрук, 2011. – 348 с.

 

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

 1. Акімова Л.М. Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства [Текст] : монографія / Л. М. Акімова, М. В. Корж, І. В. Чуб ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Ін-т регіон. дослідж. ім.М. І. Долішнього НАН України. – Київ ; Рівне : НУВГП, 2017. – 120 с.
 2. Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації. Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 275с.
 3. Борисенко З. М. Основи конкурентної політики: Підручник. – К.: Таксон, 2014. – 704 с.
 4. Воронкова А. Е. Управління конкурентоспроможністю підприємства [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / А. Е. Воронкова [та ін.] ; [за заг. ред. А. Е. Воронкової] ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Харків : Інжек, 2014. – 244 с.
 5. Герасименко А. Г. Управління у сфері економічної конкуренції [Текст] : навч. посіб. : у 2 т. / за ред. д-ра екон. наук А. Г. Герасименко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016 . Т. 1 / [В.Д.Лагутін та ін.]. – 2016. – 447 с.
 6. Грінченко М.П. Менеджмент якості в аспекті конкурентоспроможності об’єктів [Текст] : навч. посіб. для студентів спец. «Менеджмент» і «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» / М. П. Грінченко, О.В. Лобач, М. А. Гринченко ; за ред. проф. Кононенка І. В. ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – 147 с.
 7. Довгань Л.Є. Конкурентоспроможність підприємств. – К.: ІВЦ „Видавництво „Політехніка“, 2004. – 144с.
 8. Должанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 384с.
 9. Захарченко С.В. Конкурентоспроможність України та її регіонів: міжнародний вимір [Текст] : монографія / С. В. Захарченко. – Вінниця : Консоль, 2016. – 415 с.
 10. Кузьмін О.Є. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: навч. посіб. Для студ. спец. «Міжнародна економіка» / О. Є.Кузьмін, Н. І. Горбаль. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 304 с.
 11. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Підручник. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 304с.
 12. Лупак Р.Л. Конкурентоспроможність підприємства [Текст] : навч. посіб. / Лупак Р. Л., Васильців Т. Г. ; Укоопспілка, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. – 483 с.
 13. Лепейко, Т. І. Процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства [Текст] : монографія / Т. І. Лепейко, А. В. Котлик. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 316 с.
 14. Максим’юк Д.А. Управління конкурентоспроможністю: Підручник. – Х.: Основа, 2004. – 500 с.
 15. Мельник Т.М. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства [Текст] : підручник / Т. М. Мельник, Н. О. Іксарова ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 455 с.
 16. Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Управління конкурентоспроможністю підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання ступеня вищої освіти “бакалавр” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 073 “Менеджмент”. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр «Економічна думка ТНЕУ», 2018. – 174 с.
 17. Павліха Н.В. Управління конкурентоспроможністю національної економіки: регіональний вимір [Текст] : монографія / Н. В. Павліха, І.В. Кицюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 183 с.
 18. Павлова В.А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення: Монографія. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2006. – 276 с.
 19. Пилипенко А.А. Конкурентоспроможність продукції промислового підприємства: організація управління та маркетингове забезпечення [Текст] : монографія / [А. А. Пилипенко, О. В. Фартушняк, І. Ю. Пасічник] ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : Лібуркіна Л. М., 2017. – 275 с.
 20. Піддубний І.О., Піддубна А.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник / За ред. проф. І.О.Піддубного. – Х.: ВД „ІНЖЕК“, 2004. – 264с.
 21. Стеценко І. Т. Забезпечення конкурентоздатності підприємств: Навчальний посібник / І. Т. Стеценко. – Донецьк: ДонІЗТ, 2016. – 207 с.
 22. Тарнавська Н.П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – 570 с.
 23. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): Навчальний посібник / За ред. І.Ю.Сіваченка. – К.: ЦУЛ, 2013. – 186с.
 24. Шарко М. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах [Текст] : колект. монографія / [Шарко М. В. та ін. ; за заг. ред. Шарко М. В.] ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Каф. економіки і підприємництва]. – Херсон : Вишемирський В. С., 2016. – 177 с
 25. Янковий О. Г. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств [Текст] : монографія / [Янковий О. Г. та ін. ; за заг. ред. проф. О. Г. Янкового] ; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант, 2017. – 514 с.
 26. Янковський О.Г. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: [монографія / за заг. ред. О. Г. Янкового] / О.Г.Янковський. – Одеса : Атлант, 2013. – 470 с.

 

МЕНЕДЖМЕНТ

 1. Дафт Р. Д. Менеджмент / Р. Д. Дафт; [6-е изд.; пер. с англ.] – СПБ.: Издательство «Питер», 2007.
 2. Діденко В. М. Менеджмент: [підручник] / В. М. Діденко. – К.: Кондор, 2008. – 584 с.
 3. Дудар, Т. Г. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин, В. Т. Дудар. – К. : ЦУЛ, 2013. – 336 с.
 4. ЕНКМД Менеджмент [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2112-2013-10-31-07-50-47
 5. Кожушко Л. Ф. Основименеджменту і маркетингу: навч. посіб./ Л. Ф. Кожушко, Т. О. Кузнецова, О. Ю. Судук; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2016. – 291 с.
 6. Козенков Д.Є. Основименеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д. Є. Козенков, А. С. Ковзель, К. А. Ковзель ; Нац. металург. акад. України. – Д. : Акцент, 2014. – 174 с.
 7. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: [підручник] / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник. – К.: ”Академвидав”, 2003.
 8. Мазаракі А. А. Основименеджменту : [підруч. для студентів ВНЗ] / [А. А. Мазаракі та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф., акад. НАПН України А. А. Мазаракі. – Харків : Фоліо, 2014. – 845 с.
 9. Менеджмент : теорія і практика [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. С. Мазур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 200 с. . – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/11422
 10. Менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. М. Шкільняк, О.Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ж. Л. Крисько, І. О. Демків. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 252 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/ 31710/1/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F%D0%BA.pdf.
 11. Менеджмент [Текст] : метод. вказівки / уклад. Л. І. Заставнюк. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 36 с.
 12. Менеджмент [Текст] : метод. поради і завдання / уклад. А. М. Бутов, І.О. Демків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 55 с.
 13. Менеджмент [Текст] : метод. поради і завдання / уклад. Ж.Л. Крисько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 39 с.
 14. Менеджмент [Текст] : метод. поради і завдання / уклад. О. Ф. Овсянюк-Бердадіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 75 с.
 15. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Г. Є. Мошек, М. М. Ковальчук, Ю.В. Поканєвич [та ін.] ; заг. ред. Г. Є. Мошека. – 2-ге вид., доповн., переробл. – К. : Ліра-К, 2018. – 551 с.
 16. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Н. Т. Мала, О.Г. Мельник, О. Р. Саніна. – Львів : Львівська політехніка, 2012. – 240 с.
 17. Менеджмент [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. І. О. Демків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 88 с..
 18. Менеджмент [Текст] : підручник / Т. Л. Мостенська, В. О. Новак, М.Г. Луцький, О. В. Ільєнко. – [2-ге вид.]. – К. : Кондор, 2012. – 757 с.
 19. Менеджмент: методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів ступеня вищої освіти “бакалавр” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” усіх форм навчання / уклад. І. І. Смачило. – Тернопіль: ТНЕУ “Економічна думка”, 2018. – 63 с. http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/ resursy-biblioteky/pratsi-vykladachiv-tneu/63-resursy-biblioteky/pratsi-vykladachiv-tneu/s?start=60
 20. Нетреба І.О. Основи менеджменту: навч. посіб. / І. О. Нетреба; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 142с.
 21. Осовська Г. В. Менеджмент: Підручник / Г. В. Осовська, О.А. Осовський − видання 4-е, перероблене і доповнене. − К.: Кондор-Видавництво, 2015. − 563 с.
 22. Осовська Г.В. Основи менеджменту: [навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Г.В. Осовська. – К.: ”Кондор”, 2006.
 23. Офісний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька, В. І. Щелкунов, Т. В. Сівашенко, Ю. М. Чичкан-Хліповка. – К. : ЦУЛ, 2014. – 616 с.
 24. Палеха Ю. І. Основи менеджменту: теорія і практика: навчальний посібник / Ю. І. Палеха, Г. Є. Мошек, І. П. Миколайчук. – Ліра-К, 2018. – 528 с.
 25. Полуйко В. Основи менеджменту, орієнтованого на результат: навч. посіб. / Василь Полуйко ; Західноукр. ресурс. центр. – Л. : Кудла, 2010. – 63 с.
 26. Скібіцька Л.І. Менеджмент: [навч. посібник] / Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. – К.: Центр учбової літератури, 2007.
 27. Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика / Н.П.Тарнавська, Р.М. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005.
 28. Федоренко, В. Г. Менеджмент [Текст] : підручник / В. Г. Федоренко. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Алерта, 2015. – 491 с.
 29. Хміль, Ф. І. Практикум з менеджменту організацій [Текст] : навч. посіб. / Ф. І. Хміль. – Львів : Магнолія 2006, 2012. – 336 с.
 30. Щебликіна І. О. Основи менеджменту: навч. посіб. з дисципліни / І. О. Щебликіна, Д. В. Грибова; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь: Вид. буд. Мелітоп. міськ. друк., 2015. – 479 с.

 

КРОСКУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 1. Тодорова Н.Ю. Крос-культурний менеджмент. 2009. 330 с. URL: http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/2021/1/CCM_ Todorova.pdf.
 2. Панченко Є.Г., Петрашко Л.П. Технології крос-культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища. Міжпредметний тренінг магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом», Навчальний посібник з грифом МОН України, К.: КНЕУ, 2010, 191 с.
 3. Михайлова Л.І., Юрченко О.Ю., Данько Ю.І., Михайлов А.М. Міжнародний менеджмент. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 237 с.
 4. Берри Дж., Пуртинга А., Сигалл М., Дасен П. Кросс-культурная психология : исследования и применение, Харьков: Гуманитарный центр, 2007, 559 с.
 5. Гестеланд Р. Кросс-культурное поведение в бизнесе. Маркетинговые исследования, ведение переговоров, поиски источников поставок и рынков сбыта, менеджмент в различных культурах; пер. с англ., Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. 288 с.
 6. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию; пер. с англ., 2-е изд. М. : Дело, 2001. 448 с. URL: http://www.far-east-chinese.narod.ru/ethnicpsychology/Ljuis/Ljuis.htm.
 7. Тромпенаарс Ф., Хампден-Тернер Ч. Национально-культурные различия в контексте глобального бизнеса; пер. с англ. Самсонова Е.П. М., Попурри, 2004. 528 с.
 8. Пенни Карт, Крис Фокс. Преодоление культурных различий. Практическое руководство по международному деловому общению; пер. с англ. И. Гаврилов. М., ФАИР-ПРЕСС, 2008, 224 с.
 9. Роббинз Стивен П., Хансейкер Филлип Л. Тренинг делового общения для менеджеров. Руководство по управлению кадрами: пер. с англ. М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2007. 464 с.
 10. Дяченко, Тетяна Олексіївна. Організаційна культура: теорія і практика: монографія. К.: Логос, 2012. 323 с.
 11. Палеха Ю.І. Етика ділових відносин: yавчальний посібник. К.: Кондор, 2007. 356 с.
 12. Мясоедов, С. П. Основы кросскультурного менеджмента. Как вести бизнес с представителями других стран и культур: учеб. пособ., М. : Дело, 2003., 256 с.
 13. Азарова Ю. Мультикультуралізм і сучасні моделі міжкультурної комунікації. Наукові записки Національного університету “Острозька академія». Серія: Культурологія. – 2016. Вип. 17. С. 13-19. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2016_17_5.
 14. Афоніна І. Ю. Стратегії комунікативної поведінки в професійно значущих ситуаціях міжкультурного спілкування. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2013. № 3. С. 25-30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2013_3_6.
 15. Колбіна Т. В. Сутність міжкультурної комунікації як особливої форми соціальної взаємодії представників різних культур. Вісник Харківської державної академії культури. 2010. Вип. 31. С. 105-114. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2010_31_12.
 16. Корженко В. В.б Писаренко Ж.А. Вплив національної культури на формування моделі управління: методики крос-культурного менеджменту. Актуальні проблеми державного управління. 2009. № 1. С. 16-26. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2009_1_4.
 17. Ліфінцев Д.С. Формування корпоративної культури на основі концепції крос-культурного менеджменту. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 5. С.23-26.
 18. Бондаренко Н. П’ять каменів зіткнення ефективної крос-культурної комунікації. URL: http://blogtrenera.ru/blog/pyat-kamnej-pretknoveniya-effektivnoj-krosskulturnoj-kommunikacii.html
 19. Петрова І., Чанхиєва Ф. Етичні підстави крос-культурних комунікацій в умовах глобалізації. Економічний часопис. 2011. № 22. С. 108-117.
 20. Філатова Л.С. Кроскультурний менеджмент в міжнародному бізнесі / Л.С. Філатова, І.І. Околіта // Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 2017. – № 2 (07). – С. 8-12. – Режим доступу : http://ir.lib.vntu.edu.ua// handle/123456789/19016

 

МЕНЕДЖМЕНТ (АНГЛ. МОВОЮ)

 1. ЕНКМД Management  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/3105-management
 2. Self-management [Електронний ресурс] : посіб. для студ. УНФЕМ / уклад. Н. В. Батрин. – Тернопіль : [б. в.], 2011. – 84 c. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/9594
 3. Project management [Текст] : guidelines / auther-compiler N. M. Vasylkiv, G. M. Hladiy, A. O. Sachenko [and outhers]. – Ternopil : TNEU, 2018. – 34 p.
 4. Cases [Текст] = Менеджмент. Ситуаційні вправи: book. – К. : NUFT, 2016. – 431 c.
 5. Project Management : Concepts and Phases [Текст] : lecture notes / author-compiler O. A. Sachenko, N. M. Vasylkiv. – Ternopil : TNEU, 2017. – 148 p.
 6. Personnel management [Текст] : guidelines for practical implementation of comprehensive practical individual tasks (CPIT) / compiler Victoria A.Danylenko-Kulchytska. – Ternopil : TNEU, 2016. – 24 p.
 7. Project Management [Текст] : Master’s thesis manual / responsible for publication A. Sachenko. – Ternopil : TNEU, 2015. – 25 p.
 8. Zahariev, Andrey Debt Management [Текст] / Andrey Zahariev. – Tarnovo : Abagar, 2012. – 287 p.
 9. Батрин, Н. В. Psychology of Management [Текст] = Психололія менеджменту: посібник / Н. В. Батрин. – Тернопіль : Лібра Терра, 2008. – 84 с.
 10. Savelyev, Yavhen Marketing and management of tourist market [Текст] : the collection of papers / Yavhen Savelyev, Alla Uniyat, Zoryana Boyko. – Ternopil : TNEU, 2007. – 680 p.
 11. О’Brien, James.A. Management information systems [Текст] / James.A. О’Brien, George M. Marakas. – Tenth Edition. – New York : McGraw-Hill, 2011. – 704 p. – (Global Edition).
 12. Alan Rushton, Phil Croucher, Peter Baker. The Handbook of Management And Distribution Management / Alan Rushton, Phil Croucher, Peter Baker. – Chartered Institute of Management and Transport in the UK. – Edition 3, Kogan Page Limited, 2006, 612 p.
 13. Ellram L.M. (1996) The use of the case study method in Management research. J Bus Logist 17(2): 93–138
 14. Ferreira A, Otley D.T. (2015) The design and use of management control systems: an extended framework for analysis. SSRN
 15. Gattorna J (1988) Effective Management management. Int J Phys Distrib Mater Manage 18(2,3):4
 16. Kohn JW, McGinnis MA (1997) Advanced Management organization structures: revisited. J Bus Logist 18(2): 147–162
 17. Marasco A (2008) Third-party Management: a literature review. Int J Prod Econ 113(127–147)
 18. Raue, J.S. & Wieland, A. (2015), The interplay of different types of governance in horizontal cooperations: a view on Management service providers. The International Journal of Management Management, Vol. 26, No.
 19. Stringer C (2007) Empirical performance management research: observations from AOS and MAR. Qual Res Account Manage 4(2):92–114
 20. Tuomela T.-S. (2015) The interplay of different levers of control: a case study of introducing a new performance measurement system. Manage Account Res 16(3):293–320
 21. Yeung A.C. (2010) Strategic supply management, quality initiatives, and organizational performance. J Oper Manage 26(4):490–502
 22. Zeng A.Z., Rossetti C. (2013) Developing a framework for evaluating the Management costs in global sourcing processes: an implementation and insights. Int J Phys Distrib Logist Manage 33(9):785–803

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Конституція України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254к/96-вр. – Назва з екрану.
 2. Господарський Кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15. – Назва з екрану.
 3. Закон України «Про акціонерні товариства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/514-17. – Назва з екрану.
 4. Закон України «Про господарські товариства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1576-12. – Назва з екрану.
 5. Закон України «Про кооперацію» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15. – Назва з екрану.
 6. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/222-19. – Назва з екрану.
 7. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17. – Назва з екрану.
 8. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19. – Назва з екрану.
 9. Податковий Кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17. – Назва з екрану.
 10. Цивільний Кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15. – Назва з екрану.
 11. Ануфрієва О. Л. Підприємницька діяльність: [навчальний посібник] / О. Л. Ануфрієва, Т. Г. Пальчевська, Г. М. Лагоцька; За науковою ред. О. Л. Ануфрієвої. – Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», – 2014. – 304 с. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/ pidpryemn_diyaln.pdf.
 12. Бабець І. Г. Підприємницька діяльність як детермінанта виробничої безпеки регіону / І. Г. Бабець // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 8. – С. 187-194.
 13. Берестецька Л. М. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація підприємницької діяльності» (для бакалаврів). – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2014. – 22 с. – Режим доступу: http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/manuals/ f98771af 23184b8c 886413a944141f9a.pdf.
 14. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З. С. Варналій. – 4-те вид. – Київ: Т-во Знання, КОО, 2008. – 302 с. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/ekonomika/male_pidpriyemnitstvo_-_varnaliy_zs/
 15. Васільєва Л. М. Бізнес-інкубатори як частина інфраструктури підтримки малого підприємництва / Л. М. Васільєва // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – – № 1. – С. 50-54.
 16. Вачевський В. М. Підприємництво: причини виникнення і форми існування, підготовка молоді до підприємницької діяльності / В. М. Вачевський, М. В. Мадзігон // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 3-11.
 17. Виноградська A. M. Основи підприємництва. – K.: Кондор, 2007. – 544 c.
 18. ЕНКМД Підприємницької діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3737-pidpryiemnytska-diialnist
 19. Колот В. М. Підприємництво : навч.-метод. посіб. / В. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2006. – 160 с. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/images/ stories/zmist/2014/літп/підприємництво колот 2006.pdf
 20. Мочерний С. В. Основи підприємницької діяльності: навчальний посібник / С В. Мочерний, О. А. Устенко, С. І. Чеботар. – К.: Академія. – 2005. – 280 с.
 21. Овсянюк-БердадінаО. Ф. Соціальне підприємництво як інноваційний інструмент вирішення суспільних проблем: передумови становлення та активізації / О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ж. Л. Крисько // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Вип. 6, Частина 2. – Ужгород, 2016. – С. 129-132. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nvuumevcg_2016_6(2)__33.
 22. Основи підприємницької діяльності: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / [уклад.: Попова В.В., Коваленко М.А.]; Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Києв : НАСОА, 2015. – Режим доступу: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/1972/1/ОПД_Самост_2015.pdf.
 23. Остапчук А. Д. Організація підприємницької діяльності у фірмі: [навчальний посібник] / А. Д. Остапчук, А. В. Збарська; за ред. професора В. К. Збарського. – К.: КиМУ, 2015. – 273 с. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u122/Pos2015_Org_Pidpr_Deal.pdf.
 24. Підприємництво і маркетинг у ХХI столітті // Маркетинг в Україні. – 2016. – № 5. – С. 66-72.
 25. Підприємницька діяльність [Текст] : метод. поради і завдання для проведення практ. занять / уклад. Ж. Л. Крисько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 28 с.
 26. Сагайдак Ю. Підприємницька діяльність як основна форма реалізації економічних прав людини. Теоретико-правовий аспект / Ю. Сагайдак // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 7. – C. 44-48.
 27. Ткаченко Т. П. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні / Т. П. Ткаченко, І. І. Коляденко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. – 2016. – № 18.
 28. Хмурова, В. В. Менеджмент підприємницької діяльності : [навчальний посібник] / В. В. Хмурова. – К. : ЦУЛ, 2016. – 288 с.
 29. Чорна Н. П. Підприємництво і бізнес-культура : метод. вказівки / Н. П.Чорна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 25 с.
 30. Ярошевич Н. Б. Підприємництво і менеджмент: [навчальний посібник] / Н.Б. Ярошевич, Р. З. Берлінг, А. С. Гавриляк. – Львів : Новий Світ-2000. – – 408 с.

 

ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 1. ЕНКМД Публічне управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3739-publichne-upravlinnia
 2. Толуб’як, В. С. Право в публічному управлінні [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / В. С. Толуб’як, Т. В. Дракохруст. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 213 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/ 316497/30541/1/%D0%9D%D0%9C%D0%9A%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%A3.pdf.
 3. Публічне управління [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. А. Ф.Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна [та ін.]. – Тернопіль : Тайп, 2018. – 197 с.
 4. Політика в публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / І. С. Бондар, В. Г. Горник, С. О. Кравченко, В. В. Кравченко. – К. : Ліра-К, 2017. – 200 с.
 5. Публічне управління та адміністрування [Текст] : словник / уклад. О.М. Руденко, О. В. Шершньова, В. Д. Бакуменко [та ін.]. – К. : Кондор, 2016. – 178 с.
 6. Особливості публічного управління та адміністрування [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, І. С. Бондар, В. Г. Горник, В. В. Шпачук. – К. : Ліра-К, 2017. – 256 с. .
 7. Лазор, О. Д. Основи публічного управління та адміністрування [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Юник. – К. : Ліра-К, 2017. – 268 с.
 8. Особливості публічного управління та адміністрування [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, І. С. Бондар, В. Г. Горник, В. В. Шпачук. – К. : Ліра-К, 2016. – 256 с.
 9. Алексєєв, В. М. Структури публічного управління в Україні : громадівські ради [Текст] / В. М. Алексєєв. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 76с.
 10. Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / І. С. Бондар, В. Г. Горник, С. О. Кравченко, В. В. Кравченко. – К. : Ліра-К, 2016. – 192 с.
 11. Публічне управління [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. А.Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна [та ін.]. – Тернопіль : Тайп, 2018. – 197 с.

 

ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

 1. ЕНКМД Державне та регіональне управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2354-2013-11-08-13-12-11
 2. Державне та регіональне управління [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. А. Ф. Мельник, О. П. Дудкіна, А. Ю. Васіна. – Тернопіль : [б. в.], 2015. – 147 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/7454
 3. Державне та регіональне управління : навч.посібник/ А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна, О.П. Дудкіна; за заг. ред. А.Ф. Мельник .– Тернопіль: Економічна думка, 2014. –452 с.
 4. Державне управління: підручник /А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна; за ред. д.е.н., проф. А.Ф.Мельник.– К.: Знання, 2009.– 582с.
 5. Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / наук. – ред. кол.: Ю.В.Ковбасюк (голова) [та ін.]; Національна академія державного управління при Президентові України. – К. : НАДУ, 2011.
 6. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю.П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с.
 7. Управління державними доходами і видатками [Текст] : навч. посіб. / Б.С. Малиняк, В. С. Толуб’як, В. П. Горин, В. П. Письменний ; за ред. Б. С. Малиняка. – Тернопіль : Астон, 2015. – 154 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1987
 8. Стратегічне управління [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. В. С. Толуб’як. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 127 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/26486
 9. Стратегічне управління [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. С. Толуб’як, Ю. Г. Королюк, О. П. Дудкіна, Т. М. Попович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 213 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/30554
 10. Державне та регіональне управління [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. А. Ф. Мельник, О. П. Дудкіна, А. Ю. Васіна. – Тернопіль : [б. в.], 2015. – 147 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/7454
 11. Мельник, А. Ф. Державне та регіональне управління [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна ; за ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. – 452 с.
 12. Круш, П. В. Регіональне управління [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, О. О. Кожемяченко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 248 с.
 13. Дудкіна, О. П. Регіональне управління [Текст] : навч. посіб. / О.П. Дудкіна. – Тернопіль : Астон, 2013. – 209 с.
 14. Державне управління [Текст] : курс лекцій / за ред. Д. І. Дзвінчука. – 2-ге вид., переробл. і доповн.]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. – 616 с/
 15. Васіна, А. Ю. Структурне реформування національної економіки : методологічні та інституційні аспекти [Текст] : монографія / А. Ю. Васіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 392
 16. Постанова КМУ «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» від 6 серпня 2014 р. № 385 URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
 17. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.zakon.rada.gov.ua.
 18. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні//Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р
 19. Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020”, схваленою Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015// http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
 20. Стратегія реформування державного управління на 2016-2020 роки // www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249140701&cat_id..

 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 1. Дудкіна О.П. ЕНМКД Адміністративний менеджмент . 2018 р.
 2. Дудкіна, О. П. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Адміністративний менеджмент» : навч.-метод. посіб. / О. П. Дудкіна, Н. М. Кривокульська. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 100 с.
 3. Дудкіна О.П. Методичні вказівки з проведення тренінгу з дисципліни «Адміністративний менеджмент». Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 24 с.
 4. Бородіна О.А. Адміністративний менеджмент : навч. пос. Маріуполь: ПДТУ, 2015. 84 с.
 5. Велещук С.С. Адміністративний менеджмент: Навчально-методичний посібник – ТНЕУ «Економічна думка», 2014.- 216с .
 6. Гордієнко, Л. Ю. Адміністративний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л. Ю. Гордієнко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 215 с.
 7. Тренінг зі спеціальності «Адміністративний менеджмент» [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, С.С. Велещук [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 112 с.
 8. Регіонально-адміністративний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В.Г. Воронкова, С. Л. Катаєв, О. М. Кіндратець [та ін.] ; під ред. В. Г. Воронкової. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352 с.
 9. Менеджмент у державному управлінні : загальна частина [Текст] : навч. посіб. / В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, Л. Р. Наливайко [та ін.] ; під заг. ред. В. П. Пєткова. – К. : КНТ, 2017. – 312 с.
 10. Косач, І. А. Ділове адміністрування : менеджмент організацій та управління змінами [Текст]: навч. посіб. / І. А. Косач, Л. С. Ладонько, І. В. Калінько. – К. : Кондор, 2016. – 217 с.
 11. Кривокульська, Н. М. Керівник адміністративної служби [Текст]: навч. посіб. / Н. М. Кривокульська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 212 с.
 12. Монастирський, Г. Л. Теорія організації [Текст] : підручник / Г.Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 288 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/800

 

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

 1. ЕНМКД Національна економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2360-2013-11-08-13-20-00
 2. Попович, Т. М., Кривокульська, Н.М. Національна економіка [Електронний ресурс]: опор. консп. лекцій / Т. М. Попович, Н.М.Кривокульська. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 100 с.
 3. Економіка: основи економічної політики: підручник / Т.Л.Желюк, А.Ф.Мельник, Т.М.Попович – Тернопіль, 2015. –450 с.
 4. Національна економіка : навч. посіб. / [А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т.Л. Желюк, Т. М. Попович] ; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 2012. – 463 с.
 5. Екологічний менеджмент / Н.М.Кривокульська – Тернопіль, ТНЕУ, 2013. – 214с.
 6. Гринів, Л. С. Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / Л.С. Гринів, М. В. Кічурчак. – Львів : Магнолія, 2018. – 462 с.
 7. Старостенко, Г. Г. Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / Г.Г. Старостенко, С. В. Онишко, Т. В. Поснова. – К. : Ліра-К, 2015. – 432 с.

 

РЕГІОНАЛЬНА ТА ЛОКАЛЬНА ЕКОНОМІКА

 1. Богорад О. Д., Невелєв О.М., Падалка В. М. та ін. Регіональна економіка : словник-довідник. К. : НДІСЕП, 2004. 346 с.
 2. Гамов М. С., Шнирков О. І. Регіональна конкурентоспроможність економіки України : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. 292 с.
 3. Голіков А.П., Дейнека О. Г., Позднякова Л.О., Чорномаз П.О. Регіональна економіка та природокористування: навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2009. .
 4. Димченко О.В., Матвєєва Н.М., Гайденко С.М. Регіональна економіка: навч. посібник. Харків: ХНАМГ. 2010. 220 с.
 5. Дорогунцов С. І., Заяць Т. А., Пітюренко Ю. І. та ін. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : підручник за заг. ред. С.І. Дорогунцова. 3-тє вид. К. : КНЕУ, 2008. 989 с.
 6. Жук М. В. Регіональна економіка: підручник. К.: Академія, 2008. 416 с.
 7. Заблоцький Б.Ф. Регіональна економіка: навч. посібник. Львів: «Новий світ-2000», 2008. 548 с.
 8. Зінь Е. А. Регіональна економіка: підручник. К.: Професіонал, 2007. 528с.
 9. Іщук С. І., Гладкий О.В. Регіональна економіка. К.: Знання, 2013. 447с.
 10. Клиновий Д. В., Пепа Т. В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України : навчальний посібник за наук. ред. Л.Г. Чернюк. К. : ЦУЛ, 2006. 728 с.
 11. Коваль Я.В., Антоненко І.Я. Регіональна економіка: навч. посібник. К.: ВД «Професіонал», 2005. 272с.
 12. Кулініч О.А., Лобановська Л.М., Козуб В.О. Регіональна економіка: навч. посібник. Харків: ХВУХТ., 2010. 307с.
 13. Лишиленко В.І. Регіональна економіка: підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2011. 307 с.
 14. Мазур, А. Г., Кубай О. Г. Регіональні економічні системи: теорія, методологія, розвиток : монографія; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. Вінниця : Планер, 2012. 362 с.
 15. Малік М.Й., Белей С.І. Розвиток сільського господарства в регіоні Карпат : монографія. К : ННЦ ІАЕ, 2008. 248 с.
 16. Манів З. О., Луцький І. М., Манів С. З. Регіональна економіка: навч. посіб. Л.: Магнолія 2006, 2011. 638 с.
 17. Олійник Я. Б. Регіональна економіка : навчальний посібник (2-е вид. змін. ідоп.) / за ред. Я.Б. Олійника. – К. : КНТ, Видавець Фурса С. Я., 2008. – 444 с.
 18. Олійник Я.Б., Запотоцький С.П. Регіональна економіка: навч. посібник. К.:КНТ, 2008. 444с.
 19. Регіональна економіка : навч. посіб. / Я. Б. Олійник, С. П. Запотоцький, О. Ю. Кононенко, А. Л. Мельничук. Київ : Фурса С. Я., 2008. 444 c.
 20. Регіональна економіка: навчальний посібник / Золотарьов А. М., Гіковата Н. К., Кудлай А. В., Петряєв О. О., Шумська Г.М. / За заг. ред. проф. А. М. Золотарьова. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2009. 368 с.
 21. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : монографія / за ред. З. С. Варналія. К. : Знання України, 2005. 498с.
 22. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : підручник за ред. В. В. Ковалевського, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. 9-те вид. К. : Знання, 2009. 373 с.
 23. Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика : підручник. К. : Вікар, 2006. 396 с.
 24. Тодосійчук В. Л., Алескерова Ю. В., Гончарук М. О. Регіональна економіка : підручник. Вінниця :Вікоп, 2010. 433 c.
 25. Хвесик М. А., Горбач Л. М., . Пастушенко П. П. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка : навч. посіб. Київ : Кондор, 2009. 342 c.
 26. Хвесик М. А., Горбач М. А., Пастушенко П. П. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка : навч. посібник. К. : Кондор, 2005. 344 с.
 27. Чернюк Л.Г., Клиновий Д. В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : навч. посібн. для дистанц. навчання. К. : Ун-т «Україна», 2005. 245 с.
 28. Шевчук Л. Т. Регіональна економіка : навч. посіб. Київ : Знання, 2011. 319
 29. Шевчук Л.Т. Регіональна економіка: підручник, К.: «Знання», 2011. 319с.

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

 1. Державне та регіональне управління [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. А. Ф. Мельник, О. П. Дудкіна, А. Ю. Васіна. – Тернопіль : [б. в.]. – – 147 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/7454
 2. Державне та регіональне управління : навч.посібник/ А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна, О.П. Дудкіна; за заг. ред. А.Ф. Мельник .– Тернопіль. –2014. –452 с.
 3. Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін [Електронний ресурс] : монографія / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т.Л. Желюк [та ін.] ; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 528 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/537/1/modernizacija%20spdf
 4. Васіна, А. Ю. Структурне реформування національної економіки : методологічні та інституційні аспекти [Електронний ресурс] : монографія / А.Ю. Васіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 392 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/29776
 5. Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин [та ін.] ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – 338 с.
 6. Європейський Союз : інституційні та економічні основи інтеграції [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, І. О. Іващук, Т. Л. Желюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 410 с.
 7. Державне управління [Текст] : курс лекцій / за ред. Д. І. Дзвінчука. – [2-ге вид., переробл. і доповн.].– Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. – 616 с.
 8. Лазор, О. Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І.Г. Юник. – [5-те вид., доповн. і переробл.]. – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2012. – 520 с.
 9. Менеджмент у державному управлінні : загальна частина [Текст] : навч. посіб. / В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, Л. Р. Наливайко [та ін.] ; під заг. ред. В. П. Пєткова. – К. : КНТ, 2017. – 312 с.

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 1. ЕНКМД Інформаційний менеджмент [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/ article/93-nmkd/2102-2013-10-31-07-30-17
 2. Інформаційний менеджмент [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 343 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літі/інформаційний%20менеджмент/інформаційний%20менеджмент.pdf.pdf
 3. Міжнародна інформаційна діяльність [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 114 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літм/міжнародна%20інформаційна%20діяльність/міжнародна%20інформаційна%20діяльність.pdf
 4. Августин, Р. Р. Управління інформаційними зв’язками [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Р. Р. Августин, Ю. А. Богач. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 241 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/ praci_vukladachiv/Фак.%20довуз.%20після.%20маг.%20підг/держ.%20муніцип.%20управл/Августин%20Р/book/UIZ_2013.pdf
 5. Інноваційний менеджмент у документно-інформаційній сфері [Електронний ресурс] : курс лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 329 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літі/ інноваційний%20менеджмент%20в%20документно-інформаційній%20сфері/інноваційний%20менеджмент%20у.pdf
 6. Інформаційні системи в менеджменті [Електронний ресурс] : навч.-метод. матеріали. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 56 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літі/інформаційні%20системи%20в%20менеджменті/інформаційні%20системи%20в%20менеджменті.pdf
 7. Біловус, Л. І. Управління та організація діяльності інформаційних установ (за фаховим спрямуванням) [Електроний ресурс] : навч. посіб. / Л.І. Біловус. – Тернопіль : [б. в.], 2010. – 414 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9171/1/feu_kdidu_sdid_dotudiu_NP.pdf
 8. Кобилін, А. М. Інформаційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / А.М. Кобилін, Б. В. Самородов. – Львів : Новий Світ – 2000, 2018. – 216 с.
 9. Новаківський, І. І. Інформаційні системи у менеджменті : системний підхід [Текст] : навч. посіб. / І. І. Новаківський, І. І. Грибик, Т. В. Федак. – [2-ге вид., переробл. і доповн.]. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – 260 с.
 10. Холод, О. М. Комунікаційні технології [Текст] : підручник / О.М. Холод. – К. : ЦУЛ, 2018. – 212 с.
 11. Мушак, А. Я. Інформаційний менеджмент [Текст] : лаб. практикум / А.Я. Мушак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 48 с.
 12. Концептуальні засади менеджменту в інформаційній економіці [Текст] : монографія / Т. І. Лепейко, О. І. Пушкар, О. М. Миронова [та ін.] ; за ред. Т.І. Лепейко. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 250 с.
 13. Кобилін, А. М. Інформаційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / А. М. Кобилін, Б. В. Самородов. – Львів : Новий Світ – 2000, 2018. – 216 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу:http://library.tneu.edu.ua/ images/stories/zmist/2018/літі/Інформаційний менеджмент.pdf.
 14. Методичні вказівки з вивчення з дисципліни «Інформаційний менеджмент» для студентів денної та заочної форм навчання вищої освіти – бакалавр галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» спеціальності – 073 «Менеджмент» освітньо-професійна програма – «Менеджмент» / О.З. Апостолюк – Тернопіль, ТНЕУ, 2018. – 37 с.
 15. Мушак, А. Я. Інформаційний менеджмент [Текст] : лаб. практикум / А. Я. Мушак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 48 с.

 

УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

 1. Апопій В.В., Міщук І.П. Організація торгівлі. Підручник 3-тє вид./ В. В. Апопій. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 632 с.
 2. Апопій В. В. Ринки в системі внутрішньої торгівлі України: монографія / В. Апопій, І. Міщук, С. Рудницький та ін. – Львів: Вид-во ЛКА, 2012. – 416с.
 3. Балабан П.Ю.Комерційна діяльність: Підручник. / П.Ю. Балабан. – Х.: Світ Книг, 2015. – 452 с.
 4. Даценко Н.М. Комерційна робота: Навчальний посібник / Н.М. Даценко,В.П.Стадник. – Ніжин: ПП Лисенко., 2013. – 386 с .
 5. Куцик П. О. Організаційно-економічний механізм функціонування оптової торгівлі в ринковому середовищі: [монографія] / П. О. Куцик, М. Я. Вірт. – Львів: Вид-во ЛКА, 2011. – 320 с.
 6. Мазаракі А.А. Мерчандайзинг: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.А.Мазаракі, Н.Б. Ільченко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 292 с.
 7. Мазаракі А. А. Торговельне підприємство: стратегія, політика, конкурентоспроможність: монографія / А. А. Мазаракі, Д. М. Пшеслінський, І. В. Смолін. – К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2010. – 384 с.
 8. Моргулець О. Б. Менеджмент у сфері послуг / О. Б. Моргулець. – К.: ЦУЛ, 2012. – 384 с.
 9. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Управління комерційною діяльністю» для студентів денної та заочної форм навчання, галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» / С.М. Скочиляс. – Тернопіль: Вектор, 2017. – 202 с.
 10. Управління комерційною діяльністю [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. С. М. Скочиляс. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 146 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/52749/lek.PDF
 11. Павлова В.А. Комерційне товарознавство: Навчальний посібник. [Текст] / В.А. Павлова – К.:Кондор, 2012. -286.
 12. Філевич Л.Г. Комерційна діяльність: навчальний посібник: / Філевич Л.Г., Попова Л.О., Прядко О.М. та ін. – Харків: – ХДУХТ, 2014. – 225 с.
 13. Янчева Л.М. Теоретико-методичні аспекти управління комерційною діяльністю: монографія /Л.М. Янчева, Г.Г. Лисак, О.А. Круглова. – Х.: Вид-во В.С. Іванченко 2016. – 210 с.

 

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. ЕНМКД Управління ресурсами організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2360-2013-11-08-13-20-00
 2. Кривокульська, Н.М. Управління ресурсами організації [Електронний ресурс]: опор. консп. лекцій / Н.М.Кривокульська. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 100 с.
 3. Шкільняк М.М. Менеджмент: навчальний посібник / М.М.Шкільняк,О.Ф.Овсянюк-Бердадіна, Ж.Л.Крисько, І.О.Демків – Тернопіль.: Крок, 2017. – 351с.
 4. Кривокульська Н.М. Керівник адміністративної служби: навч. пос. / Н.М.Кривокульська – Тернопіль, ТНЕУ, 2015. 240с.
 5. Управління інформаційними зв’язками: навч.пос. / Р.Р. Августин, Ю.А.Богач – Тернопіль, ТНЕУ, 2013. – 240с.
 6. Микитюк П.П. Інвестиційно-інноваційний менеджмент.Підручник. Тернопіль. – ТНЕУ.- 2015.– 452 с.
 7. Монастирський, Г. Л. Теорія організації [Електронний ресурс] : підручник / Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 288 с. – http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31431/1/2014-Monastyrskyjniz.pdf

 

СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 1. ЕНКМД Соціальне страхування [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3025-sotsialne-strakhuvannia
 2. Кириленко, О. П. Соціальне страхування [Електронний ресурс] : підручник / за ред. О. П. Кириленко, В. С. Толуб’яка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 516 с. – Режим доступу :

http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/14756

 1. Гладун, З. С. Державна політика охорони здоров’я в Україні [Електронний ресурс] : Адміністративно-правові проблеми формування і реалізації : монографія / З. С. Гладун. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 460 с. – Режим доступу : http://www.library.tane.edu.ua/files/ EVD/mg_dpozou.pdf
 2. Жуковська, А. Ю. Соціальна і гуманітарна політика [Текст] : навч. посіб. / А. Ю. Жуковська ; відп. за вип. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 250 с.
 3. Фоменко, Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Фоменко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 312 с.
 4. Луй, З. І. Медико-соціальні основи здоров’я [Текст] : навч. посіб. / З.І. Луй, Н. М. Олійник. – [2-ге вид., переробл. і доповн.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 300 с.
 5. Мачуга, Н. З. Методологічні аспекти формування та функціонування системи якісних медичних послуг в Україні [Текст] : монографія / Н.З. Мачуга. – Тернопіль : Крок, 2012. – 199 с.
 6. Міхеєнко, О. І. Валеологія : основи індивідуального здоров’я людини [Текст] : навч. посіб. / О. І. Міхеєнко. – [2-ге вид., переробл. і доповн.]. – Суми : Університетська книга, 2010. – 446 с.
 7. Куделко, В. Е. Сучасні підходи до вирішення проблеми збереження здоров’я [Текст] : препринт / В. Е. Куделко. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 68 с.
 8. Якобчук, А. В. Методологічні основи наукового дослідження діяльності системи охорони здоров’я [Текст] : навч. посіб. / А. В. Якобчук, Г.О. Слабкий. – К. : Ліра-К, 2016. – 172 с.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО БІЗНЕСУ

 1. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/2801-12. – Назва з екрану.
 2. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4004-12. – Назва з екрану.
 3. Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/990_016.
 4. Баєва О. В. Економіка та підприємництво в охороні здоров’я [навч. посібник] / О. В. Баєва, В. І. Чебан. – К.: Видавництво БДМУ, 2013. – 360 с.
 5. Глуховський В. В. Права пацієнтів: європейський досвід і реформа охорони здоров’я в Україні / В. В. Глуховський // Стратегічні напрямки розвитку охорони здоров’я в Україні. – К.: Сфера, 2011. – С. 135-143.
 6. Дем’янишин В. Г. Планування і фінансування видатків на охорону здоров’я : методологія і практика [Текст] : монографія / В. Г. Дем’янишин, Н.Л. Замкова, Т. Д. Сіташ. – Вінниця : Балюк І. Б., 2014. – 264 с.
 7. ЕНКМД Управління медичним бізнесом [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/ article/93-nmkd/3736-upravlinnia-medychnym-biznesom
 8. Літвак А. Тіньова економіка та майбутнє медицини в Україні / А. Літвак, В. Погорілий, М. Тищук. – Одеса: ТЕС, 2001. – С. 6.
 9. Луй З. І. Медико-соціальні основи здоров’я [Текст] : навч. посіб. / З.І. Луй, Н. М. Олійник. – [2-ге вид., переробл. і доповн.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 300 с.
 10. Мачуга Н. З. Методологічні аспекти формування та функціонування системи якісних медичних послуг в Україні [Текст] : монографія / Н.З. Мачуга. – Тернопіль : Крок, 2012. – 199 с.
 11. Остапчук А. Д. Організація підприємницької діяльності у фірмі: [навчальний посібник] / А.Д. Остапчук, А. В. Збарська; за ред. професора В. К. Збарського. – К.: КиМУ, 2015. – 273 с. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u122/Pos2015_Org_Pidpr_Deal.pdf.
 12. Офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я України. URL: http://moz.gov.ua.
 13. Охорона здоров’я в Україні: проблеми та перспективи / Під. ред. В.М. Пономаренка. – К., 1999. – 310 с.
 14. Регулирование предпринимательской деятельности в системах здравоохранения европейских стран / Ред. Р. Б. Солтман, Р. Буссе, З.Моссиалос: Пер. с англ. – М.: Весь мир, 2002. – С. 8, 59-63.
 15. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під заг. ред. Ю.В. Вороненка, В. Ф. Москаленка.  – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.  – 680 с.
 16. Тарасюк Г. М. Бізнес-план : розробка, обґрунтування та аналіз [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Тарасюк. – [3-тє вид.]. – К. : Каравела, 2014. – 280 с.
 17. Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров’я: кол.моногр. [За ред. О. В. Баєвої, І. М. Солоненка].– К.: МАУП, 2007. – 376 с.
 18. Фурса В. Т. О деонтологии, культуре труда, этике в медицине / В.Т. Фурса // Фельдшер и акушерка. – 2009. – № 2. – С. 53-56.
 19. Чухно А. А. Здравоохранение: экономика, маркетинг, менеджмент : Учеб. пособие / А. А. Чухно, В. И. Крамаренко, Л. К. Дембский и др.; М-во образования и науки Украины, Крым. акад. природоохран. и курорт. стр-ва. – Симферополь: Таврида, 2001. – 339 с.
 20. Шутов М. М. Оптимизация управления ресурсами здравоохранения / М. М. Шутов, В. В. Дорофиенко, Н. С. Блинова. – Донецк: ВИК, 2005. –238 с.
 21. Шутов М. М. Экономические основы рыночного здравоохранения / М.М. Шутов. – Донецк: «ВИК», 2002. – 296 с.
 22. Шутов М. Предпринимательство в здравоохранении: теория, методология, практика: [монографія] / М. М. Шутов, В. М. Лобас, Е.В. Долгалева; Под ред. проф. С. Ф. Поважного. – Донецк: ВИК, 2006. – 207 с.

 

СТРАХОВА ТА ПРИВАТНА МЕДИЦИНА

 1. ЕНКМД Управління страховою та приватною медициною [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd?start=1240
 2. Соціальне страхування [Електронний ресурс] : підручник / О. П. Кириленко, В. С. Толуб’як, А. А. Сидорчук [та ін.] ; за ред. О.П. Кириленко, В. С. Толуб’яка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 515 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/14756/1/ %d0%a2%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b1%d1%8f%d0%ba.pdf
 3. Страхування [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 187 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літс/страхування/страхування.pdf
 4. Фонди соціального страхування [Електронний ресурс] : короткий консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 17 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/20052/Опорний%20конспект%20лекцій.pdf
 5. Соціальне страхування [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 46 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літс/соціальне%20страхування/соціальне%20страхування.pdf
 6. Страхові послуги [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 144 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літс/страхові%20послуги/страхові%20послуги.pdf
 7. Кнейслер, О. В. Медичне страхування в Україні : реалії функціонування та перспективи розвитку [Текст] : монографія / О.В. Кнейслер, Л. З. Шупа ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. – 192 с.
 8. Кропельницька, С. О. Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. / С.О. Кропельницька, Т. В. Солоджук. – К. : ЦУЛ, 2013. – 336 с.
 9. Халмурадов, Б. Д. Медицина надзвичайних ситуацій [Текст] : підручник / Б. Д. Халмурадов, П. Б. Волянський. – К. : ЦУЛ, 2016. – 208 с.
 10. Кашуба, В. О. Біомеханіка просторової організації тіла людини : сучасні методи та засоби діагностики і відновлення порушень [Текст] : монографія / В. О. Кашуба, Ю. А. Пападюха. – К. : ЦУЛ, 2018. – 768 с.
 11. Луй, З. І. Медико-соціальні основи здоров’я [Текст] : навч. посіб. / З.І. Луй, Н. М. Олійник. – [2-ге вид., переробл. і доповн.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 300 с.

 

НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 1. Толуб’як, В. С. Право в публічному управлінні [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / В. С. Толуб’як, Т. В. Дракохруст. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 213 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/30541
 2. Адміністративно-правова реформа в Україні [Текст] : навч. посіб. / С. В. Пєтков. – К. : Скіф, 2012. – 480 с.
 3. Судова медицина. Медичне законодавство [Текст] : підручник : у 2-х кн. Кн. 1 : Судова медицина / Б. В. Михайличенко, В. А. Шевчук, С.С. Бондар [та ін.] ; за ред. В. Ф. Москаленка, Б. В. Михайличенка. – [2-ге вид., випр.]. – К. : Медицина, 2012. – 448 с.
 4. Судова медицина. Медичне законодавство [Текст] : підручник. кн. 2 : Медичне законодавство : правова регламентація лікарської діяльності / М.В. Банчук, В. Ф. Москаленко, Б. В. Михайличенко [та ін.] ; за ред. В. Ф. Москаленка, Б. В. Михайличенка. – [2-ге вид., випр.]. – К. : Медицина, 2012. – 496 с.
 5. Охорона здоров’я в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. П. Пєтков, С.В. Пєтков, Є. Ю. Соболь [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Пєткова. – К. : Скіф, 2017. – 288 с.
 6. Коментар медичного законодавства України [Текст] : станом на 1берез. 2011 р. / В. Е. Теліпко, О. О. Лавриненко, О. В. Абакуменко [та ін.]. – К. : Професіонал, 2011. – 360 с.
 7. Дем’янишин, В. Г. Планування і фінансування видатків на охорону здоров’я : методологія і практика [Текст] : монографія / В. Г. Дем’янишин, Н.Л. Замкова, Т. Д. Сіташ. – Вінниця : Балюк І. Б., 2014. – 264 с.
 8. Мачуга, Н. З. Методологічні аспекти формування та функціонування системи якісних медичних послуг в Україні [Текст] : монографія / Н.З. Мачуга. – Тернопіль : Крок, 2012. – 199 с.
 9. Гладун, З. С. Адміністративно-правове регулювання охорони здоров’я населення в Україні [Текст] : монографія / З. С. Гладун. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 720 с.
 10. Охорона здоров’я в Україні. Нормативна база [Текст]. – [2-ге вид., випр. і доповн.]. – К. : КНТ, 2006. – 480 с.

 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 1. Богач, Ю.А. Інституційні проблеми державних закупівель у системі функціонування державного сектора [Електронний ресурс] / Ю. Богач., О.Ф.Овсяник-Бердадіна // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. – 2011. – № 7. – С. 100-104.
 2. Богач, Ю. А. Методичні вказівки до вивчення дисципліни Управління державними закупівлями в системі охорони здоров’я. Тайп – 2018. – 68 с.
 3. Загорський, В. С. Управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Загорський, З.М. Лободіна, Г. С. Лопушняк. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 276 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/ praci_vukladachiv/Факултет%20Фінансів/Каф%20фінансів/Лободіна%20З/book/управління%20фінансовими%20ресурсами%20закладів%20охорони.pdf
 4. Паракуда, І. В. Господарсько-правове регулювання складської діяльності в Україні [Текст] : монографія / І. В. Паракуда. – К. : Ліра-К, 2015. – 412 с.
 5. Письменна, М. С. Державний аудит та аналіз публічних закупівель : теорія, методологія та практика [Текст] : монографія / М. С. Письменна. – К. : ЦУЛ, 2017. – 452 с.
 6. Проекти в галузі інфраструктури : партнерство державного та приватного секторів [Текст] : підручник / П. В. Захарченко, А.О. Сосновський, О. М. Гавриш, С. А. Ушацький. – К. : КНУБА, 2010. – 256 с.
 7. Публічні закупівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/4020-publichni-zakupivli
 8. Продаж і управління збутом [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 45 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/18453/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
 9. Смиричинський, В. В. Логістика державних закупівель. Теоретико-методологічний та практичний аспект [Текст] : монографія / Валентин Васильович Смиричинський. – Х. : Міськдрук, 2012. – 492 с.
 10. Стратегічне управління [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. С. Толуб’як, Ю. Г. Королюк, О. П. Дудкіна, Т. М. Попович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 213 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/30554

 

МЕНЕДЖМЕНТ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 1. Баєва О. В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Баєва. – К. : ЦУЛ, 2008. – 640 с.
 2. Баєва O. B. Основи менеджменту охорони здоров’я. Навч. посібник / О. В. Баєва. – К.: МАУП, 2007. – 327 с.
 3. Баєва О. В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я: Навч. посібник / О. В. Баєва. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 640 с.
 4. Державна політика у сфері охорони здоров’я : кол. монографія : у 2 ч. / [кол. авт. ; упоряд. проф. Я. Ф. Радиш ; передм. та заг. ред. проф. М. М.Білинської, проф. Я. Ф. Радиша]. – К. : НАДУ, 2013. – Ч. 1., 396 с.; Ч. , 484 с.
 5. Державне управління охороною здоров’я в Україні: генезис і перспективи розвитку / [кол. авт. ; упоряд. проф. Я. Ф. Радиш, передм. проф. Т. Д.Бахтеєва ; заг. ред. проф. М. М. Білинської, проф. Я. Ф. Радиша]. – К. : НАДУ, 2013. – 424 с.
 6. Державне управління реформуванням системи охорони здоров’я в Україні : навч.-наук. вид. / авт. кол. : М. М. Білинська, Я. Ф. Радиш, І.В. Рожкова та ін. ; за заг. ред. М. М. Білинської. – К. ; Львів : НАДУ, 2012. – 240 с.
 7. ЕНКМД Менеджмент закладів охорони здоров’я [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/ article/93-nmkd/3050-menedzhment-zakladiv-okhorony-zdorovia
 8. Європейська соціальна хартія (переглянута) (ETS №163) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_062. – Назва з екрану.
 9. Загорський, В. С. Управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Загорський, З.М. Лободіна, Г. С. Лопушняк. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 276 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/ Факултет%20Фінансів/Каф%20фінансів/Лободіна%20З/book/управління%20фінансовими%20ресурсами%20закладів%20охорони.pdf
 10. Історія медицини та фармації : навч. посіб. / З. М. Мнушко та ін. Харків : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2009. 208 с.
 11. Кизима, І. С. Стимулювання ефективної праці у сфері охорони здоров’я [Текст] : монографія / І. С. Кизима. – Кіровоград : КОД, 2008. – 226 с.
 12. Козін В. Комерціалізація медицини несе ризики для здоров’я громадян. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1644487-komertsializa tsiya_meditsini_nese_riziki_dlya_zdorovya_gromadyan___viktor_kozin_1926386.html.
 13. Лобас В. М. Основи менеджменту охорони здоров’я: соціально-медичні проблеми / В. М. Лобас, М. М. Шутов, Л. Є. Оборнєв. – Донецьк, 2013. – 234 с.
 14. Менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. М. Шкільняк, О.Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ж. Л. Крисько, І. О. Демків. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 252 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/31710
 15. Менеджмент у фармації. Підручник / О. Є. Кузьмін Б. П. Громовик, Г. Д. Гасюк, О. Р. Левицька, О. Г. Мельник. За редакцию О. Є. Кузьміна і Б. П. Громовика. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 448 с. – Режим доступу : https://books.google.com.ua/books?id=V17QCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=uk#v=onepage&q&f=false
 16. Мнушко З. М. Менеджмент та маркетинг у фармації : ч. I. Менеджмент у фармації : підруч. для студ. вищ. навч. закладів / З. М. Мнушко, Н. М.Діхтярьова; за ред. 3. М. Мнушко. – 2-ге вид. –: Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2009. – 448 с. – Режим доступу : http://dspace.nuph.edu.ua/ bitstream/123456789/1614/1/ММФ%20укр_1%20часть.pdf.
 17. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII. Дата оновлення: 04.11.2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 (дата звернення: 05.11.2018).
 18. Офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я України. URL: http://moz.gov.ua.
 19. Радиш Я. Ф. Менеджмент в охороні здоров’я. Управління організаціями у сфері охорони здоров’я : конспекти лекцій / авт. кол. : Я.Ф. Радиш, Н. О. Васюк, Л. А. Мельник. – К. : НАДУ, 2015. – 92 с.
 20. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / під заг. ред. Ю. В. Вороненка, В. Ф. Москаленка. Тернопіль: Укрмедкнига. URL: https://medinfo.social/spravochniki_868_870/problemi-medichnoji-etiki-37973.html.
 21. Чухно А. А. Здравоохранение: экономика, маркетинг, менеджмент : [Учеб. пособие] / А. А. Чухно, В. И. Крамаренко, Л. К. Дембский и др. – Симферополь: Таврида, 2010. – 339 с.

 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ

 1. Амомова О. Ю. Державне регулювання соціального підприємництва та соціально відповідального бізнесу [Електронний ресурс] / О. Ю. Амосова // В-цтво. ХарРІ HADY «Магістр». – 2010. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2010/2010_03.pdf
 2. Впровадження корпоративної соціальної відповідальності в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.srm-ukraine.org/ru/vprovadzhennya-korporativnoyi-socialnoyi-vidpovidalnosti-v-ukrayini/
 3. Гітіс Т. П. Дослідження зарубіжного досвіду соціальної відповідальності бізнесу і можливості його адаптації до вітчизняних умов [Електронний ресурс] / Т. П. Гітіс, А. Г. Собчук. – Режим доступу: http://www.evd-journal.org/download/2017/3(49)/pdf/08-Gitis.pdf
 4. Дейч, М. Є. Становлення та розвиток багаторівневої системи соціальної відповідальності : управлінський аспект [Текст] : монографія / М. Є. Дейч. – Донецьк : НАНУ ІЕП, 2014. – 352 с.
 5. Європейська модель соціальної відповідальності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studopedia.com.ua/1_126834_yevropeyska-model-sotsialnoi-vidpovidalnosti.htmlГнадюк Н. М. Сучасні моделі соціальної відповідальності підприємств [Електронний ресурс] / Н. М. Гнадюк // Львівська комерційна академія. – 2011. ЕНКМД Соціальна відповідальність бізнесу [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/2123-2013-10-31-08-11-14
 6. Комарницький І. Ф. Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент управління підприємством [Електронний ресурс] / І. Ф. Комарницький, З.І. Галушка. – Режим доступу: http://bukuniver.cv.ua/ Applications/zbirnik/n6/7_Social.pdf
 7. Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Ф. Котлер Ф., Н. Лі. – К.: Стандарт, 2015. – 302 с.
 8. Методика визначення рейтингу корпоративної соціальної відповідальності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://um.co.ua/13/13-2/13-243.html
 9. Методики оцінки ефективності корпоративної соціальної політики компанії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://stud.com.ua/39678/menedzhment/metodiki_otsinki_efektivnosti_korporativnoyi_sotsialnoyi_politiki_kompaniyi
 10. Механізм державно-приватного партнерства [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. О. Ф. Овсянюк-Бердадіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 60 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24020/1/%D0%9D%D0%9C%D0%9A%20%D0%9C%D0%94%D0%9F%D0%9F%20%281%29.pdf
 11. Поведінкові аспекти реалізації соціальних функцій у сучасному українському бізнесі [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Мороз, Н.П. Карачина, В. М. Семцов [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 243 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2101/1/монографія ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ.pdf
 12. Соціальна відповідальність бізнесу [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. О. Ф. Овсянюк-Бердадіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 65 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/27445
 13. Соціальна відповідальність бізнесу [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. О. Ф. Овсянюк-Бердадіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 135 с.

 

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 1. ЕНКМД Операційний менеджмент [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/2116-2013-10-31-08-00-10
 2. Капінос, Г. І. Операційний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. І. Капінос, І. В. Бабій. – К. : ЦУЛ, 2013. – 352 с.
 3. Операційний менеджмент [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 211 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літо/операційний%20менеджмент/операційний%20менеджмент2.pdf
 4. Бізнес-адміністрування [Електронний ресурс] : навч.-метод. компл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 336 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літб/бізнес-адміністрування/бізнес-адміністрування.pdf
 5. Бізнес-адміністрування : магістерський курс [Текст] = Business administration : master’s course : підручник / Л. Г. Мельник, С. М. Ілляшенко, І.М. Сотник [та ін.] ; за ред. Л. Г. Мельника, С. М. Ілляшенка, І. М. Сотник. – [2-ге вид., стер.]. – Суми : Університетська книга, 2016. – 896 с.
 6. Капінос, Г. І. Операційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Г.І. Капінос, І. В. Бабій. – К. : ЦУЛ, 2016. – 352 с.
 7. Федоренко, В. Г. Менеджмент [Текст] : підручник / В. Г. Федоренко. – [3-тє вид., переробл. і доповн.]. – К. : Алерта, 2015. – 491 с.
 8. Іванов, М. М. Операційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / М.М. Іванов, П. В. Комазов. – К. : ЦУЛ, 2012. – 368 с.
 9. Операційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Воронкова, А. Г. Беліченко, В. О. Желябін [та ін.]. – Львів : Магнолія – 2006, 2010. – 438 с.
 10. Виробничий менеджмент [Текст] : підручник / М. П. Бутко, С.М. Задорожна, Н. В. Іванова [та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутка. – К. : ЦУЛ, 2015. – 424 с.
 11. Операционный менеджмент : для бакалавров [Текст] : учебник / С.Э. Пивоваров, И. А. Максимцев, И. Н. Рогова, Е. С. Хутиева. – С.Пб. : Питер, 2011. – 544 с.
 12. Рульєв, В. А. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С.О. Гуткевич. – К. : ЦУЛ, 2011. – 312 с.

 

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 1. Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств. Монографія. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», Тернопільський національний економічний університет, 2009. – 304 с.
 2. Бірюков О. В. Управління інноваціями в управлінні проектами: метрика стандартів [Електронний ресурс] / О. В. Бірюков // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2012. – № 4. – С. 52-59.
 3. Бодрова Н. Е.Управління інноваціями [Текст] : навч. посіб. / Н. Е. Бодрова ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т». – Х. : ХАІ, 2010. – 360 с.
 4. Бондар О. В. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. В. Бондар, А. О. Глєбова ; ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Київ : Освіта України, 2013. – 479 с.
 5. Веретнов В. Управління інноваціями непропорційного перестрахування [Електронний ресурс] / В. Веретнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – Вип. 135. – С. 27-31.
 6. Власенко, О. С. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О.С. Власенко. – К. : Знання, 2011. – 439 с.
 7. Дєгтяр А. О. Управління інноваціями в системі вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / А. О. Дєгтяр, Я. В. Календжян // Теорія та практика державного управління. – 2011. – Вип. 2. – С. 3-9
 8. Економіка та організація інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 102 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літе/економіка%20та%20організація%20інноваційної%20діяльності/економіка%20і%20організація%20інноваційної%20діяльності.pdf
 9. ЕНКМД Інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3121-innovatsiinyi-menedzhment
 10. Жук В. П. Управління інноваціями на принципах державно-приватного партнерства [Електронний ресурс] / В. П. Жук // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. – 2012. – Вип. 4. – С. 184-190.
 11. Забарна Е. М. Управління інноваціями в системі маркетингових комунікацій [Електронний ресурс] / Е. М. Забарна, К. О. Кірнесенко, К.О. Ваннік // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. – 2012. – № 3. – С. 78-83.
 12. Інноваційний менеджмент [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. П.П. Микитюк ; відп. за вип. М. М. Шкільняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 391 с.
 13. Інноваційний менеджмент у документно-інформаційній сфері [Електронний ресурс] : курс лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 329 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/ predmety/літі/інноваційний%20менеджмент%20в%20документно-інформаційній%20сфері/інноваційний%20менеджмент%20у.pdf
 14. Інноваційний менеджмент: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / [О. А. Гавриш та ін.] ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ «КПІ» : Політехніка, 2016. – 388 с.
 15. Інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, С.М. Скочиляс ; за ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : Принтер Інформ, 2015. – 224 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/ praci_vukladachiv/Факультет%20ЕУ/КМОІП/Микитюк%20П.П/book/інноваційний%20розвиток%20підприємства.pdf
 16. Карюк В. І. Управління інноваціями в контексті соціально-економічного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / В. І. Карюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 20. – С. 39-42.
 17. Макарова М. В. Управління інноваціями за методологією збалансованої системи показників на прикладі нафтосервісної компанії [Електронний ресурс] / М. В. Макарова, А .А. Щербань // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. – 2013. – Вип. 6. – С. 14-21.
 18. Менеджмент зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності (для магістрів) [Текст] : навч. посіб. / К. В. Ковтуненко, О. М. Коваленко, О.В. Станіславик [та ін.] ; за ред. К. В. Ковтуненко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 505 с.
 19. Менеджмент та маркетинг інновацій [Текст] : монографія / за ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2018. – 616 с.
 20. Микитюк П. П. Інноваційна діяльність [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / П. П. Микитюк, Б. Г. Сенів; М-во освіти і науки України, Тернопільський нац. економічний ун-т. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 392 с. (особисто автором 16,8 друк. арк.)
 21. Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. П. Микитюк ; Міністерство освіти і науки України. – К. : Центр навчальної л-ри, 2007. – 400 с. (25,0 друк. арк.)
 22. Микитюк П. П.Управління інноваціями [Текст] : навч. посіб. / П. П. Микитюк; Терноп. нац. екон. ун-т. – Т. : ТНЕУ, 2013. – 391 с.
 23. Микитюк П.П. Аналіз впливу інвестицій та інновацій на ефективність господарської діяльності підприємства: Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, Тернопільський національний економічний університет, 2007. – 296 с.
 24. Микитюк, П. П. Інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 295 с. – Режим доступу : http://www.library.tane.edu.ua/files/EVD/ pdf
 25. Сугоняко Д. О. Управління інноваціями малих підприємств на основі застосування економіко-філософських підходів [Електронний ресурс] / Д.О. Сугоняко // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 9(1). – С. 33-35.
 26. Управління інноваціями [Текст] : завдання до практ., семінар. занять, самост. роботи та тести для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підгот. 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Скрипко Т. О., Миронов Ю. Б.]. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2016. – 95 с
 27. Управління інноваціями [Текст] : навч. посіб. / О. І. Гуторов [та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. – Харків : Діса плюс, 2016. – 265 с
 28. Федулова Л. І. Управління інноваціями [Текст] : підручник / Л. І. Федулова ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 547 с.
 29. Череп, А. В. Інноваційний менеджмент [Текст] : підручник / А.В. Череп, Т. В. Пуліна, О. Г. Череп. – К. : Кондор, 2016. – 442 с.
 30. Чухрай Н. І.. Управління інноваціями [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Чухрай, Л. С. Лісовська ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 277 с.
 31. Язлюк, Б. О. Інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Б. О. Язлюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – 194 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/Факультет %20ЕУ/КМОІП/Язлюк%20Б/book/інноваційний%20менеджмент.pdf

 

АУТСОРСИНГ

 1. ЕНКМД Аутсорсинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/2104-2013-10-31-07-32-22
 2. Аутсорсинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 80 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літа/аутсорсинг/аутсорсинг.pdf.
 3. Аникин, Б. А. Аутсорсинг и аутстаффинг : высокие технологии менеджмента [Текст] : учеб. пособ. / Б. А. Аникин, И. Л. Рудая. – [2-е изд., перераб. и дополн.]. – М. : Инфра-М, 2011. – 320 с.
 4. Корпоративне управління : процеси, стратегії, технології [Текст] : кол. моногр. / К. Н. Абдуллаев, В. І. Алєксєєв, Я. І. Алмашій [та ін.] ; за заг. ред. К. С. Шапошникова, Н. І. Соловйової, Ю. Ю. Станкевич. – Херсон : Гельветика, 2015. – 536 с.
 5. Аксенов, Е. Аутсорсинг. 10 заповедей и 21 инструмент [Текст] / Евгений Аксенов, Игорь Альтшулер. – С.Пб. : Питер, 2009. – 464 с.
 6. Аутсорсинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. Ю. А. Богач . – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 109 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24197
 7. Аалдерс, Р. ИТ аутсорсинг. [Текст] : Практическое руководство / Р.Аалдерс ; пер.с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 300 с.
 8. Білоус О.Г. Глобальний конкурентний аутсорсинг : монографія / О.Г.Білоус, О.В. Гаврилюк. -К. КНЕУ, 2010. – 349 с.
 9. Богач Ю.А. Кривокульська Н.М. Екологічний франчайзинг та аутсорсинг як інноваційні інструменти ведення бізнесу // Глобальні та національні проблеми економіки [Текст] – Режим доступу: http://globalnational.in.ua/archive/17-2017/75.pdf
 10. Брінь П. В. Обгрунтування вимог до контрагента у відносинах аутсорсингу / П. В. Брінь, О. В. Прохоренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – Херсон : ВД «Гельветика», 2014 р. – №9. – С. 89–94.
 11. Василенко В.А. Реализация стратегии развития предприятий сферы услуг на основе кластера / В.А. Василенко // Учѐные записки ТНУ имени Вернадского. – Серия «Экономика и управление». – 2012. – Т. 25 (64). – № 2. – С. 10–22
 12. Коток М.В. Аутсорсинг логістичних функцій торговельних підприємств / М.В. Коток // Товари і ринки . – 2011. – № 2. – С. 36-45
 13. Кохан В. П. Аутсорсинг і договори, що його опосередковують / В. П. Кохан // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2013. – Вип.  – С.159-174
 14. Микало, О. І. Аналіз та класифікація форм аутсорсингу / О. І. Микало // Економічний простір. -2010. – № 37. – С. 216 – 222.
 15. Микало О. І. Підходи до визначення терміна «аутсорсинг» – 2010, [електронний ресурс] / О. І. Микало. – Режим доступу :http://economy.kpi.ua/uk/node/122
 16. Поповиченко, І. В. Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних економічних умовах / І.В. Поповиченко, Дубинська Є.,Г. // Науковий вісник ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2010. – Вип. 31. – С. 177 – 180.
 17. Рижак, О. Ю. Категорійні ознаки аутсорсингу вітчизняних підприємств / О. Ю. Рижак // Бізнес Інформ. – 2011. – №1. – С. 61 – 63.

 

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 1. Гаркуша Н.М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: Навч. посіб. / Н.М. Гаркуша, О.В. Цуканова, О.О. Горошанська. – К. : Знання, 2012. – 591 с.
 2. Волчек Р. М. Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень: навчальний посібник / Р. М. Волчек, А. Л. Коляда, А. В. Коверда. – Одеса: ОНЕУ, 2016. – 105 с.
 3. Волкова Н.А. Сучасні проблеми розвитку економічного аналізу як інструменту ефективності діяльності: [монографія] / Н.А.Волкова, Р.М.Волчек, О.М.Гайдаєнко, Н.В. Мозгова та ін. – Одеса, 2012. – 292 с.
 4. Донець Л.І. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків: Навч. посібник / За ред. Л.І.Донець. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 472 с.
 5. Іванієнко В.В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В.В. Іванієнко, В.І. Отенко ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : ІНЖЕК, 2012. – 300 с.
 6. Моделі та методи прийняття рішень в аналізі й аудиті (модульний варіант): Навч. посіб. для студ. напряму підготов. „Облік і аудит” вищ. навч. закл. / [Мочаліна З. М. та ін.] ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 404 с.
 7. Отенко В. І. Раціональний вибір у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства / В. І. Отенко, І. П. Отенко. – В кн.: Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики : [монографія] ; за ред. В. С. Пономаренка, М. О. Кизима, Ю. Б. Іванова.  – Х. : ФОП Павленко О.Г.; ВД «ІНЖЕК», 2011. – 280с.
 8. Отенко В. І. Стратегічний вибір підприємства та його реалізація. Монографія / В. І. Отенко. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2010. – 336 с.
 9. Отенко І.П. Стратегічна компетентність підприємства: підходи, концепції, методичне забезпечення: Монографія / І.П. Отенко, О.О. Порожняк. – Х.: ВД «ІНЖЕК». – 2014. – 368 с.
 10. Петруні Ю.Є. Прийняття управлінських рішень / За ред. Ю.Є.Петруні. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.
 11. Самбурська Н.І. Обліково-аналітичне забезпечення управління основними засобами: теорія і практика: монографія / Н. І. Самбурська. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2015. – с. 289.
 12. Сметанко О.В. Моделі та методи прийняття рішень в аналізі й аудиті: навч. посібн. / О.В. Сметанко, І.С. Щарапова, В.О. Горбачьов, Н.В. Бурдюг, Г.С. Коваленко, О.С. Сорокіна. – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 456с.
 13. Янковой А.Г. Математико-статистические методы и модели в управлении предприятием: [учеб. пособ.] / Александр Григорьевич Янковой. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2014. – 250 с.

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 1. Бізнес-адміністрування [Електронний ресурс] : навч.-метод. компл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 336 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літб/бізнес-адміністрування/бізнес-адміністрування.pdf
 2. Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент: підручник. / І.О. Бланк, Н.М.Гуляєва. – К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2007.
 3. Докієнко Л.М. Інвестиційний менеджмент: навчальний посібник. / Л.М. Докієнко, В.В. Клименко, Л.М. Акімова. – К. : Академвидав, 2011. – 408с.
 4. Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування.: навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. П. Дука. – К.: Каравела, 2007. – 424 с.
 5. ЕНКМД Інвестиційний менеджмент [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/87-resursy-biblioteky/navchalno-metodychni-materialy/998-2012-03-26-09-15-26
 6. Інвестиційний менеджмент [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 206 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/14945/03_Лекції.pdf
 7. Інвестиційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Ткаленко, Л.М. Ремньова, В. Г. Маргасова [та ін.]. – [2-ге вид., доповн. і переробл.]. – К. : Кондор-Видавництво, 2016. – 232 с.
 8. Інвестиційний менеджмент [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. П. П. Микитюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 103 с.
 9. Інвестування [Текст] : підручник / І. М. Крупка, Д. В. Ванькович, Н.Б. Демчишак [та ін.] ; за ред. М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 454 с.
 10. Крупка Я.Д., Литвин Б.М. Інвестиційний бізнес-план. – К.: УЗМН МОУ, 1997 р.
 11. Менеджмент інвестиційної діяльності [Електронний ресурс] : підручник / за ред. М. П. Бутка. – К. : ЦУЛ, 2018. – 480 с.
 12. Микитюк П.П. Інвестиційний менеджмент: курс лекцій. – Тернопіль: Принтер-Інформ, 2016, -103 с.
 13. Микитюк П.П. Інвестиційно-інноваційний менеджмент. / П.П.Микитюк. – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2015. – С.452.
 14. Микитюк П.П. Інноваційна діяльність. – Навчальний посібник. / П.П. Микитюк. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С.392
 15. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент: навчальний посібник. / П.П. Микитюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – С.400.
 16. Микитюк, П. П. Інвестиційно-інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк ; за заг. ред. П.П. Микитюка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – 452 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1925/1/%d0%9c%d0 %b8%d0%ba%d0%b8%d1%82%d1%8e%d0%ba%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd.pdf
 17. Мойсеєнко І.П. Інвестування: Навч. посібн. / І.П. Мойсеєнко. – К.: «Знання», 2016. – 490 с.
 18. Правик Юлія Миколаївна. Інвестиційний менеджмент: навч. посібник. – К. : Знання, 2007.  – 431с.  – (Серія «Вища освіта XXI століття»).  – Бібліогр.
 19. Рогач, О. І. Міжнародний інвестиційний менеджмент [Текст] : підручник / О. І. Рогач, П. В. Дзюба. – К. : Київський університет, 2011. – 495с.
 20. Садловська, І. П. Інвестиційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І.П. Садловська. – К. : Кондор, 2011. – 212 с.
 21. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: навч. посібник. / В.Г. Федоренко. – К.: МАУП, 2008. – 184 с.

 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ

 1. Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств. Монографія. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», Тернопільський національний економічний університет, 2009. – 304 с.
 2. Бірюков О. В. Управління інноваціями в управлінні проектами: метрика стандартів [Електронний ресурс] / О. В. Бірюков // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2012. – № 4. – С. 52-59.
 3. Бодрова Н. Е.Управління інноваціями [Текст] : навч. посіб. / Н. Е. Бодрова ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т». – Х. : ХАІ, 2010. – 360 с.
 4. Бондар О. В. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. В. Бондар, А. О. Глєбова ; ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Київ : Освіта України, 2013. – 479 с.
 5. Веретнов В. Управління інноваціями непропорційного перестрахування [Електронний ресурс] / В. Веретнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – Вип. 135. – С. 27-31.
 6. Дєгтяр А. О. Управління інноваціями в системі вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / А. О. Дєгтяр, Я. В. Календжян // Теорія та практика державного управління. – 2011. – Вип. 2. – С. 3-9
 7. ЕНКМД Управління інноваціями [Електронний ресурс]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/ component/content/article/93-nmkd/2127-2013-10-31-08-16-47
 8. Жук В. П. Управління інноваціями на принципах державно-приватного партнерства [Електронний ресурс] / В. П. Жук // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. – 2012. – Вип. 4. – С. 184-190.
 9. Забарна Е. М. Управління інноваціями в системі маркетингових комунікацій [Електронний ресурс] / Е. М. Забарна, К. О. Кірнесенко, К.О. Ваннік // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. – 2012. – № 3. – С. 78-83.
 10. Інноваційний менеджмент: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / [О. А. Гавриш та ін.] ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ «КПІ» : Політехніка, 2016. – 388 с.
 11. Інноваційний механізм управління суб’єктами господарювання [Електронний ресурс] : монографія / Ю. А. Богач, А. М. Бутова, А. Є. Буяк [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. – 450 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/ 1923/1/%d0%9c%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%82%d1%8e%d0%ba%20%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80.pdf
 12. Карюк В. І. Управління інноваціями в контексті соціально-економічного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / В. І. Карюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 20. – С. 39-42.
 13. Макарова М. В. Управління інноваціями за методологією збалансованої системи показників на прикладі нафтосервісної компанії [Електронний ресурс] / М. В. Макарова, А .А. Щербань // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. – 2013. – Вип. 6. – С. 14-21.
 14. Микитюк П. П. Інноваційна діяльність [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / П. П. Микитюк, Б. Г. Сенів; М-во освіти і науки України, Тернопільський нац. економічний ун-т. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 392 с. (особисто автором 16,8 друк. арк.)
 15. Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. П. Микитюк ; Міністерство освіти і науки України. – К. : Центр навчальної л-ри, 2007. – 400 с. (25,0 друк. арк.)
 16. Микитюк П. П.Управління інноваціями [Текст] : навч. посіб. / П. П. Микитюк; Терноп. нац. екон. ун-т. – Т. : ТНЕУ, 2013. – 391 с.
 17. Микитюк П.П. Аналіз впливу інвестицій та інновацій на ефективність господарської діяльності підприємства: Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, Тернопільський національний економічний університет, 2007. – 296 с.
 18. Сугоняко Д. О. Управління інноваціями малих підприємств на основі застосування економіко-філософських підходів [Електронний ресурс] / Д.О. Сугоняко // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 9(1). – С. 33-35.
 19. Управління інноваціями [Текст] : завдання до практ., семінар. занять, самост. роботи та тести для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підгот. 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Скрипко Т. О., Миронов Ю. Б.]. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2016. – 95 с
 20. Управління інноваціями [Текст] : навч. посіб. / О. І. Гуторов [та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. – Харків : Діса плюс, 2016. – 265 с
 21. Федулова Л. І. Управління інноваціями [Текст] : підручник / Л. І. Федулова ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 547 с.

Чухрай Н. І.. Управління інноваціями [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Чухрай, Л. С. Лісовська ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 277 с.

 

УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ РОБІТ ТА ТЕХНІКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. ЕНКМД Управління змістом робіт та техніка адміністративної діяльності [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3735-upravlinnia-zmistom-robit-ta-tekhnika-administratyvnoi-diialnosti
 2. Організація діяльності державного службовця [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. Л. Б. Круп’як. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 173 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/10507
 3. Велещук, С. С. Техніка адміністративної діяльності [Текст] : навч. посіб. / С. С. Велещук ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 320 с.
 4. Техніка адміністративної діяльності [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 62 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літт/техніка%20адміністративної%20діяльності/Техніка%20адміністративної%20діяльності.pdf
 5. Управління трудовими ресурсами організації [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 170 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/10085
 6. Круп’як, Л. Б. Організація діяльності державного службовця [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. Б. Круп’як. – Тернопіль : Крок, 2015. – 243 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1922/ 1/%d0%9a%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%8f%d0%ba%20%d0%bf%d0%be%d1%81_%d0%9e%d0%94%d0%94%d0%a1.pdf
 7. Курс тренінгів для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування [Текст] : навч. посіб. / А.Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ю. Васіна [та ін.]. – Тернопіль : Скоропад, 2011. – 264 с.
 8. Мельник А.Ф. Управління змістом робіт: Навч.посібник / А.Ф.Мельник, С.С. Велещук – ТНЕУ «Економічна думка», 2011.- 320с .
 9. Методичні вказівки з організації та проведення тренінгу з напряму підготовки «Менеджмент» фахового спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» / Л.Б. Круп’як – Тернопіль: СМП «ТАЙП», 2017. – 28 с.
 10. Управління змістом робіт: навч. посіб. / авт.-упоряд. Дудник Н. В. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 121 с.

 

МУНІЦИПАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 1. ЕНКМД Муніципальний менеджмент [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/2359-2013-11-08-13-19-11
 2. Муніципальний менеджмент [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 70 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літм/муніципальний%20менеджмент/муніципальний%20менеджмент.pdf
 3. Муніципальний менеджмент [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 47 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/17472/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
 4. Мельник, А.Ф. Державно-приватне партнерство в системі інститутів національної економіки: механізми розвитку [Електронний ресурс] : монографія / А. Ф. Мельник, С. В. Підгаєць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 279 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/31703
 5. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В.А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 672 с.– Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/30451
 6. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Електронний ресурс] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В.О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24504
 7. Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін [Електронний ресурс] : монографія / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т.Л. Желюк [та ін.] ; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 528 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/537/1/modernizacija%20syspilnogo%20sektary.pdf
 8. Механізм державно-приватного партнерства [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. О. Ф. Овсянюк-Бердадіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 60 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/ 316497/24020/1/%D0%9D%D0%9C%D0%9A%20%D0%9C%D0%94%D0%9F%D0%9F%20%281%29.pdf
 9. Мельник, А. Ф. Муніципальний менеджмент [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Матвєй, 2013. – 160с.
 10. Мельник, А. Ф. Муніципальний менеджмент [Текст] : підручник / А.Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, О. П. Дудкіна ; за ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 363 с.
 11. Курс тренінгів для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування [Текст] : навч. посіб. / А.Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ю. Васіна [та ін.]. – Тернопіль : Скоропад, 2011. – 264 с.
 12. Інституційні та економічні засади європейської інтеграції [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, А. Ф. Мельник, І. Й. Гладій [та ін.] ; за ред. С.І. Юрія, А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 560 с.
 13. Співробітництво територіальних громад (міжмуніципальне співробітництво – ММС) [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. В. Толкованов, Т.В. Журавель, О. С. Врублевський [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Толкованова, Т. В. Журавля. – К. : Фенікс, 2016. – 153 с.

 

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

 1. Дудкіна О.П. ЕНМКД Регіональне управління. 2018 р.
 2. Дудкіна, О. П. Регіональне управління: навч. посіб. / О. П. Дудкіна. – Тернопіль : Астон, 2013. – 209 с.
 3. Дудкіна О.П. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Регіональна економіка» : навчально-методичний посібник / О.П. Дудкіна. Тернопіль. ФОП Паляниця В.А.. 2016. 64 с.
 4. Державне та регіональне управління : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А.Ю. Васіна, О. П. Дудкіна ; за ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. – 452 с.
 5. Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки: колективна монографія / Желюк Т.Л., Августин Р.Р., Дудкіна О.П., Попович Т.М. та ін./ за ред. д.е.н., проф. Желюк Т.Л.Тернопіль: Крок, 2017. – 337 с.
 6. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Електронний ресурс] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В.О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24504
 7. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В.А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 672 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/29679
 8. Механізми реалізації регіональної структурної політики [Електронний ресурс] : кол. монографія / Мельник А. Ф., Лаврів Л. А., Васіна А. Ю. [та ін.] ; за заг. наук. ред. професора А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 343 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/777
 9. Васіна, А. Ю. Структурне реформування національної економіки : методологічні та інституційні аспекти [Електронний ресурс] : монографія / А. Ю. Васіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 392 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/29776
 10. Круш, П. В. Регіональне управління [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, О. О. Кожемяченко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 248 с.
 11. Дудкіна, О. П. Управління містобудуванням : навч.-метод. комплекс / О. П. Дудкіна, Г. Л. Монастирський. Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2016. 76 с.
 12. Публічне управління : навч.-метод. комплекс / А. Ф. Мельник, А.Ю. Васіна, О. П. Дудкіна. Тернопіль : Тайп, 2018. 197 с.

 

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

 1. Ареф’єва, О. В. Корпоративне управління : еволюція, становлення, розвиток [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Ареф’єва, Н.В. Васюткіна. – К. : Ліра-К, 2015. – 180 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/84-korporativne-upravlnnya-evolyucya-stanovlennya-rozvitok.html
 2. Бондар-Підгурська, О. В. Ділове адміністрування (корпоративне управління) [Текст] : навч. посіб. / О. В. Бондар-Підгурська, А. О. Глєбова. – К. : Ліра-К, 2016. – 487 с.
 3. Горинь М. О. Корпоративне управління : навч. посібник / М. О. Горинь, О. С. Сенишин, Н. С. Чопко. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 642 с.
 4. Господарський кодекс України: Закон України № 436-IV від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс] // ВВР. − 2003. − №№18-22. − ст.144 – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=436-15
 5. ЕНМКД Корпоративне управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2107-2013-10-31-07-43-19
 6. Задихайло Д. В., Кібенко О. Р., Назарова Г. В. Корпоративне управління: Навчальний посібник / Д. В. Задихайло, О. Р. Кібенко, Г.В. Назарова. – Харків: Еспада, 2009. – 688 с.
 7. Ігнатьєва, І. А. Корпоративне управління [Текст] : підручник / І.А. Ігнатьєва, О. І. Гарафонова. – К. : ЦУЛ, 2016. – 600 c.
 8. Корпоративне управління [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. Ю. В. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 68 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/16569/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
 9. Корпоративне управління [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 142 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/16559/04_%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%97.pdf
 10. Мальська М. П., Мандюк Н. Л., Занько Ю. С. Корпоративне управління: теорія та практика. Підручник.– К.: Центр учбової літератури, 2012. – 360 с.
 11. Поважний, О. С. Корпоративне управління [Текст] : підручник / О.С. Поважний, Н. С. Орлова, А. О. Харламова. – К. : Кондор, 2013. – 246 с.
 12. Попов О. Є. Теоретико-методологічні та концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму корпоративного управління : монографія / О. Є. Попов. – Х. : ФОП Александрова К. М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. – 360 с.
 13. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. № 514-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50-51 (від 19.12.2008). – Ст.
 14. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49. – Ст. 682.
 15. Про депозитарну систему України: Закон України від 06.07.2012 р. №5178-VІ // Офіційний вісник України. – 2012. – № 76. – Ст. 3066.
 16. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 травня 2003р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №31-32. – Ст. 263.
 17. Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21.06. 2006 р. // Відомості Верховної Ради. – 2006. – № 46. – ст. 456.
 18. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 червня 2006р. // Відомості Верховної Ради України. 2006. – №31. – Ст. 268.
 19. Сазонець І.Л. Корпоративне управління : світовий досвід та механізми залучення інвестицій: Навч.пос.- К.: ЦУЛ,2008.-304с.
 20. Указ Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15червня 1993 р. № 210/93.
 21. Цивільний кодекс України. – Х.: ТОВ «Одісей», 2006. – 424 с.
 22. Шкільняк М.М. Апостолюк О.З. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Корпоративне управління» / М. М. Шкільняк, О.З. Апостолюк – Тернопіль, 2016. – 170 с.
 23. Шкільняк М.М. Корпоративне управління: Навчальний посібник / М.М. Шкільняк – Тернопіль : Крок, 2014. – 294 c.

 

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. ЕНМКД Менеджмент організації [Електронний ресурс], 2018. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd
 2. Менеджмент організації [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 69 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літм/менеджмент%20організацій/менеджмент%20організацій2.pdf
 3. Попович Т.М., Августин Р.Р. Менеджмент організацій: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування» – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр «Економічна думка ТНЕУ», 2018. – 127 с.
 4. Менеджмент організації [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 101 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літм/менеджмент%20організації/менеджмент%20організації.pdf
 5. Інноваційний механізм управління суб’єктами господарювання [Електронний ресурс] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В.І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – 450 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1923
 6. Монастирський, Г. Л. Теорія організації [Електронний ресурс] : підручник / Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 288 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/31431
 7. Менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. М. Шкільняк, О.Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ж. Л. Крисько, І. О. Демків. – Тернопіль : КРОК, 2017.– 252 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/31710
 8. Косач, І. А. Ділове адміністрування : менеджмент організацій та управління змінами [Текст] : навч. посіб. / І. А. Косач, Л. С. Ладонько, І.В. Калінько. – К. : Кондор, 2016. – 217 с.
 9. Менеджмент організації [Текст] : підручник / за заг. ред. В.П. Пєткова. – К. : КНТ, 2011. – 488 с.
 10. Велещук, С. С. Менеджмент організації [Текст] : навч.-метод. комплекс / С. С. Велещук, А. В. Петриків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 126 с.
 11. Микитюк, П. П. Менеджмент організацій [Текст] : навч. посіб. / П.П. Микитюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 356 с.
 12. Маркіна І. А. Менеджмент організації : навч. посіб. / І. А. Маркіна. – К. : ТОВ “Вид-во “ЦУЛ”, 2013. – 248 с.
 13. Менеджмент організацій: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Шморгун Л.Г. – К., 2010.  – 452 с.
 14. Назарчук Т. В. Менеджмент організацій : Навчальний посібник. / Т.В. Назарчук, О. М. Косіюк – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 560 с.

 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

 1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Публічне управління ”/ Желюк Т.Л., Жуковська А.Ю.- Тернопіль: ТНЕУ, 2018.
 2. Желюк Т.Л., Мельник А.Ф., Попович Т.М. Економіка: основи економічної політики Тернопіль: Крок, 2015.–456с.
 3. ЕНМКД Публічне управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/3739-publichne-upravlinnia

 1. Галай, А. О. Недержавні організації юридичного спрямування як учасники публічного управління [Електронний ресурс] : монографія / Андрій Олександрович Галай. – К. : КНТ, 2015. – 408 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/12860
 2. Толуб’як, В. С. Право в публічному управлінні [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / В. С. Толуб’як, Т. В. Дракохруст. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 213 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/30541
 3. Державна служба [Текст] : навч. посіб. / С. М. Серьогін, Д. І. Дзвінчук, О. В. Антонова [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – К. : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2012. – 528 с.
 4. Желюк, Т. Л. Державна служба [Текст] : навч. посіб. / Т. Л. Желюк. – [2-ге вид., доповн.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 357 с.
 5. Монастирський, Г. Л. Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня [Текст] : монографія / Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 464 с.
 6. Публічне управління та адміністрування [Текст] : словник / уклад. О.М. Руденко, О. В. Шершньова, В. Д. Бакуменко [та ін.]. – К. : Кондор, 2016. – 178 с.
 7. Публічне адміністрування [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. С.М. Скочиляс. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 135 с.
 8. Публічне адміністрування [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. С.М. Скочиляс. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 76 с.
 9. Публічне управління [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. А.Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна [та ін.]. – Тернопіль : Тайп, 2018. – 197 с.

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

 1. ЕНМКД Стратегічне управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2125-2013-10-31-08-13-52
 2. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / В. Г. Дем’янишин, І. С. Гуцал, О.П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем’янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/12312
 3. Смачило І. І. Бізнес-планування [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / І. І. Смачило. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 62 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/23676
 4. Стратегічне управління підприємством [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 134 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/9684
 5. Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства [Електронний ресурс] : монографія / П. П. Микитюк, В.Я. Брич, М. М. Федірко [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 399 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/26884
 6. Корпоративне управління [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. Ю.В. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 68 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/8513
 7. Міжнародний та міжкультурний менеджмент [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 23 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/8866
 8. Стратегічне управління [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. С. Толуб’як, Ю. Г. Королюк, О. П. Дудкіна, Т. М. Попович. –Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 213 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/30554
 9. Менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. М. Шкільняк, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ж. Л. Крисько, І. О. Демків. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 252 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/31710
 10. Тертичка В. В. Стратегічне управління: підручник / В. Тертичка. – Київ: «К.І.С.», 2017. – 932 с.
 11. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разрботки и реализации стратегии: Учебник для вузов/ Пер. с англ. под ред. Л.Г.Зайцева и М.И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576с.
 12. Руденко О. М., Штурхецький С. В., Шершньова О. В., Філіпова Н. В. HR-менеджмент у публічному управлінні: навч. посібн. / Руденко О. М., Штурхецький С. В., Шершньова О. В., Філіпова Н. В. – Київ : Кондор-Видавництво, 2016. – 124 с.

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ

 1. ЕНМКД Менеджмент закладів охорони здоров’я [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ttp://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/3050-menedzhment-zakladiv-okhorony-zdorovia
 2. Інноваційний механізм управління суб’єктами господарювання [Електронний ресурс] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В.І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – 450 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1923
 3. Фонди соціального страхування [Електронний ресурс] : короткий консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 17 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/10239
 4. Соціальне страхування [Електронний ресурс] : підручник / О.П. Кириленко, В. С. Толуб’як, А. А. Сидорчук [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, В. С. Толуб’яка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 516 с. – До 50-річчя ТНЕУ. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/14756
 5. Інвестиційно-інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – 452 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1925
 6. Соціальне страхування [Електронний ресурс] : підручник / О. П. Кириленко, В. С. Толуб’як, А. А. Сидорчук [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, В. С. Толуб’яка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 515 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/14756/1/%d0%a2%d0% be%d0%bb%d1%83%d0%b1%d1%8f%d0%ba.pdf
 7. Куделко, В. Е. Сучасні підходи до вирішення проблеми збереження здоров’я [Текст] : препринт / В. Е. Куделко. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 68 с.
 8. Охорона здоров’я в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. П. Пєтков, С.В. Пєтков, Є. Ю. Соболь [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Пєткова. – К. : Скіф, 2017.
 9. Кнейслер, О. В. Медичне страхування в Україні : реалії функціонування та перспективи розвитку [Текст] : монографія / О.В. Кнейслер, Л. З. Шупа ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. – 192 с.
 10. Попадюха, Ю. А. Сучасні комп’ютеризовані комплекси та системи у технологіях фізичної реабілітації [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Попадюха. – К. : ЦУЛ, 2017. – 300 с.
 11. Брич В.Я. Компетентність менеджерів в системі охороні здоровя: моногр./ В.Я.Брич, Л.В.Ліштаба, П.П.Микитюк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2018. – 192с.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 1. ЕНМКД Менеджмент закладів охорони здоров’я [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ttp://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/3050-menedzhment-zakladiv-okhorony-zdorovia
 2. Інноваційний механізм управління суб’єктами господарювання [Електронний ресурс] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В.І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – 450 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1923
 3. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів [Електронний ресурс] : монографія / за заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/6828
 4. Мачуга, Н. З. Методологічні аспекти формування та функціонування системи якісних медичних послуг в Україні [Текст] : монографія / Н.З. Мачуга. – Тернопіль : Крок, 2012. – 199 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/6827
 5. Загорський, В. С. Управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Загорський, З.М. Лободіна, Г. С. Лопушняк. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 276 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/ Факултет%20Фінансів/Каф%20фінансів/Лободіна%20З/book/управління%20фінансовими%20ресурсами%20закладів%20охорони.pdf
 6. Гладун, З. С. Адміністративно-правове регулювання охорони здоров’я населення в Україні [Текст] : монографія / З. С. Гладун. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 720 с.
 7. Баєва, О. В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Баєва. – К. : ЦУЛ, 2008. – 640 с.
 8. Кизима, І. С. Стимулювання ефективної праці у сфері охорони здоров’я [Текст] : монографія / І. С. Кизима. – Кіровоград : КОД, 2008. – 226 с.
 9. Дем’янишин, В. Г. Планування і фінансування видатків на охорону здоров’я : методологія і практика [Текст] : монографія / В. Г. Дем’янишин, Н.Л. Замкова, Т. Д. Сіташ. – Вінниця : Балюк І. Б., 2014. – 264 с.
 10. Куделко, В. Е. Сучасні підходи до вирішення проблеми збереження здоров’я [Текст] : препринт / В. Е. Куделко. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 68 с.
 11. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції [Текст] : кол. моногр. у 2-х т. Т. 2 / Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, П.М. Леоненко [та ін.] ; за ред. О. В. Шлапака, Т. І. Єфименко. – К. : ДННУ Акад. фін. упр., 2014. – 783 с.

 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ

 1. ЕНМКД Менеджмент в системі охорони здоров’я [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2113-2013-10-31-07-52-19
 2. Охорона праці в галузі [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. С. Мазур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 133 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/11427
 3. Тулай, О. І. Державні фінанси і сталий людський розвиток : концептуальні домінанти та діалектична єдність [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 415 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/26363
 4. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем’янишин, О.П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 413 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/27118
 5. Загорський, В. С. Управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Загорський, З. М. Лободіна, Г. С. Лопушняк. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 276 с. Режим доступу : – http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/518
 6. Менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. М. Шкільняк, О.Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ж. Л. Крисько, І. О. Демків. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 252 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/31710
 7. Толуб’як, В. С. Право в публічному управлінні [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / В. С. Толуб’як, Т. В. Дракохруст. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 213 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/30541
 8. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів [Електронний ресурс] : монографія / за заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль : Крок, 2014. – 544 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/6828
 9. Баєва, О. В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Баєва. – К. : ЦУЛ, 2008. – 640 с.
 10. Дем’янишин, В. Г. Планування і фінансування видатків на охорону здоров’я : методологія і практика [Текст] : монографія / В. Г. Дем’янишин, Н.Л. Замкова, Т. Д. Сіташ. – Вінниця : Балюк І. Б., 2014. – 264 с.

 

АУДИТ ТА ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. ЕНМКД Аудит та оцінювання управлінської діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/ content/article/93-nmkd/2353-2013-11-08-13-11-12
 2. Желюк Т.Л., Богач Ю.А. Аудит і оцінювання управлінської діяльності: Навчальний посібник. – Тернопіль: Крок, 2016. – 260 с.
 3. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність/ Закон України від 21.12.2017 N 2258-VIII.
 4. Алгоритм проведення внутрішнього аудиту кадрової документації URL: https://www.kadrovik.ua/content/vnutrishniy-audyt-kadrovoyi-dokumentaciyi-shcho-i-yak-robyty.
 5. Обушна Н.І. Інституціональні аспекти розвитку публічного аудиту в умовах модернізації публічного управління в Україні : проблеми теорії та практики: монографія / Н.І. Обушна. – Київ : Вид-во ―Каравелла‖, 2017. – 470 с.
 6. Менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. М. Шкільняк, О.Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ж. Л. Крисько, І. О. Демків. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 252 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/31710
 7. Кадровий менеджмент [Електронний ресурс] : курс лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 29 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/8050
 8. Управління трудовими ресурсами організації [Електронний ресурс] : метод. вказівки та індивід. завдання / уклад. Л. Б. Круп’як. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 52 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/10517
 9. Кадровий аудит на підприємстві: готуємося до перевірки органів контролю. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/DG180047?an=88
 10. Облік, аналіз і аудит персоналу [Текст] : навч. посіб. / авт. кол. Г.В. Назарова, С. В. Мішина, В. І. Отенко, О. Ю. Мішин. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 260 с.
 11. Ястремська, О. М. Оцінювання результатів діяльності управлінського персоналу : теоретичні та практичні аспекти [Текст] : монографія / О.М. Ястремська. – К. : ХНЕУ, 2012. – 196 с.
 12. Психологія управління [Текст] : навч. посіб. / Д. І. Дзвінчук, Н.Г. Діденко, О. К. Любчук, В. І. Малімон ; за заг. ред. Д. І. Дзвінчука. – К. : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2013. – 296 с.
 13. Соціально-економічні засади мотивації управлінського персоналу [Текст] : монографія / В. М. Філатов, Т. С. Черкашина. – Х. : ХНЕУ ім.С. Кузнеця, 2014. – 219 с.

 

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ

 1. Антикризове управління [Текст] : навч.-метод. компл. / уклад. Г.Л. Монастирський, Т. М. Попович. – [2-ге вид., доповн. й переробл.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 96 с.
 2. Дорошук, Г. А.Антикризове управління підприємством [Текст] : навч. посіб. – Львів : Новий Світ – 2000, 2010. – 332 с.
 3. Монастирський, Г. Л.Антикризове управління [Текст] : навч. посіб. – Тернопіль : Крок, 2015. – 180 с.
 4. Тюріна, Н. М. Антикризове управління [Текст] : навч. посіб. / Н.М. Тюріна, Н. С. Карвацка, І. В. Грабовська. – К. : ЦУЛ, 2016. – 447 с.
 5. Антикризове управління [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. О.Ф. Овсянюк-Бердадіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 95 с.
 6. Тюріна, Н. М. Антикризове управління [Текст] : навч. посіб. / Н.М. Тюріна, Н. С. Карвацка, І. В. Грабовська. – К. : ЦУЛ, 2012. – 447 с.
 7. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: навч. посібник / В. О.Василик. Вид. 2-ге, виправл. і доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 504 с.
 8. ЕНМКД Антикризове управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/2103-2013-10-31-07-31-18
 9. Каліна Л. М.Антикризовий менеджмент : навч. посіб. / Л. М. Каліна; Бердян. ун-т менедж. і бізнесу. – Донецьк : Юго-Восток, 2008. – 295 c.
 10. Карпенко О. А. Антикризовий менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. А. Карпенко; Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”, Інститут Економіки і Менеджменту. Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. – К. : [б. в.], 2010. – 29 с.
 11. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій / Л.О. Лігоненко; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2001.  – 580 с.
 12. Поважний О. С. Антикризове управління економічною безпекою: монографія / О.С. Поважний, Н.М. Ткачова, В.Л. Пілюшенко; Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк: ВІК, 2010.  – 309 с.
 13. Попередження та управління кризами [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 154 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/9391
 14. Скібіцька Л. Антикризовий менеджмент: навч. посібн. / Л. Скібіцька, Матвєєв В., Щелкунов В., Подрєза С. – К.: ЦУЛ, 2014. – 584 с.
 15. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: Монографія. – До. КНЕУ, 2004. – 268 с.
 16. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник / Терещенко О. О.-К.:КНЕУ, 2004. – 412 с.
 17. Товажнянський В.Л.Антикризовий механізм сталого розвитку підприємства [Текст] : [монографія] / Товажнянський В. Л. [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. П. Г. Перерви та д-ра техн. наук, проф. Л. Л. Товажнянського. – Х. : Віровець А. П. : Апостроф, 2012. – 703 с.
 18. Хвесик М. А. Антикризове управління економічною безпекою в умовах викликів фінансово-економічної глобалізації (державний і регіональний виміри): монографія / М.А. Хвесик, А.В. Степаненко, О.М. Ральчук, Й.М.Дорош; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України.  – Донецьк: Юго-Восток, 2010.  – 324 с.
 19. Чернявский А. Д. Антикризисное управление: Учебное пособие / А.Д. Чернявский.  – К.: МАУП, 2000.  – 208 с.
 20. Штангрет А. М. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. / А.М. Штангрет, О.І. Копилюк. – К.: Знання, 2007.  – 336 с.

 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

 1. ЕНМКДУправління якістю [Електронний ресурс]. 2018. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd
 2. Попович Т.М., Буяк А.Є. Управління якістю: навчально-методичний комплекс. Для студ. освітнього ступеня «Магістр» спец. «Адміністравний менеджмент» та «Менеджмент організацій». – Тернопіль, 2016. – 111с.
 3. Попович Т.М. Методичні вказівки з організації та проведення тренінгу з дисципліни «Управління якістю» для студентів галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» – Тернопіль: Економічна думка, 2017. – 36с.
 4. Управління якістю [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 68 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/10183
 5. Вашків, О. Управління якістю і конкурентоспроможністю [Електронний ресурс] : опорн.консп. лекцій / О. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 164 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/26681
 6. Управління якістю [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 68 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19937/лекції.pdf
 7. Управління якістю [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 95 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літу/управління%20якістю/Управління%20якістю.pdf
 8. Попович, Т. М. Управління якістю [Текст] : навч. посіб. / Т.М. Попович. – Тернопіль : Крок, 2013. – 321 с.
 9. Мазур, В. С. Управління якістю [Текст] : навч.-метод. комплекс / В.С. Мазур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 113 с.
 10. Агєєв, Є. Я. Управління якістю [Текст] : навч.-метод. посіб. / Є.Я. Агєєв. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 240 с. – (Вища освіта в Україні).
 11. Капінос, Г. І. Управління якістю [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Капінос, І.В. Грабовська. – К. : Кондор, 2016. – 278 с.
 12. Управління якістю [Текст] : навч. посіб. / Д. П. Лойко, О.В. Вотченікова, О. П. Удовіченко, М. А. Котляр. – [3-тє вид.]. – Львів : Магнолія. – 2006, 2012. – 336 с.
 13. ДСТУ ISO 9000:2016 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.uaq.org.ua/
 14. ДСТУ ISO 9001:2016 Система управління якістю. Вимоги. (ISO 9001:2008) Національний стандарт України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gerelo.dp.ua/index/info_dstu_iso_9001-2009.html
 15. Заплотинський Б.А., Тупкало В.М. Управління якістю. Навч.-метод. посіб. – К.: ННІМП ДУТ, 2015. – 168 с.
 16. Савуляк В. В. Управління якістю продукції : навч. посіб. / В.В. Савуляк – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 91 с.
 17. Управління якістю продукції та послуг: навч.посіб. / Білецький Е. В., Янушкевич Д. А., Шайхлісламов З. Р., Харків. торгов.-економ. інститут КНТЕУ- Х. : ХТЕІ, 2015 – 222 с.

 

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

 1. Дудкіна О.П. ЕНМКД Публічне адміністрування 2018р.
 2. Дудкіна О.П. Методичні вказівки з проведення тренінгу з дисципліни «Публічне адміністрування»; укладач О.П. Дудкіна. – Тернопіль: ТНЕУ, 2018. – 20 с.
 3. Дудкіна О.П. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Публічна служба» (модуль «Публічне адміністрування») для слухачів магістратури спеціальності «Державна служба» / О.П. Дудкіна. Тернопіль. – ФОППаляниця В.А., 2017. – 48 с.
 4. Лазор, О. Д.Основи публічного управління та адміністрування [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. – К. : Ліра-К, 2017. – 268 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/232-osnovi-publchnogo-upravlnnya-ta-admnstruvannya-nmp.html
 5. Клименко, І. В.Сучасні моделі компетенцій державних службовців [Електронний ресурс] : монографія. – К. : ЦУЛ, 2016. – 176 с.
 6. Бакуменко, В. Д. Особливості публічного управління та адміністрування [Електронний ресурс] : навч. посіб. – В. Д. Бакуменко, І.С. Боднар, В. Г. Горник [та ін.]. – К. : Ліра-К, 2017. – 256 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/278-osoblivost-publchnogo-upravlnnya-ta-admnstruvannya.html
 7. Публічне управління та адміністрування [Текст] : словник / уклад. О.М. Руденко, О. В. Шершньова, В. Д. Бакуменко [та ін.]. – К. : Кондор, 2016. – 178 с.
 8. Публічне управління та адміністрування: навч. посібник / Скидан О. В., Якобчук В. П., Дацій Н. В., Ходаківський Є. І. [та ін.]; за заг. ред. О.В. Скидана. – Житомир: ЖНАЕУ, 2017. – 705 с.
 9. Публічне адміністрування [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. С.М. Скочиляс. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 135 с.
 10. Публічне управління : навч.-метод. комплекс / уклад. А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна. – Тернопіль : Тайп, 2018. – 197 с.
 11. Публічне адміністрування : навчально-методичний комплекс з дисципліни для підготовки слухачів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” ; укладач Л. А. Лаврів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 125 с.
 12. Методичні підходи до організації діяльності з публічного адміністрування : наукова розробка / уклад. Н.М. Мельтюхова, Л.В.Набока, Ю.В.Дідок ; за заг. ред. Н.М.Мельтюхової. – К. : НАДУ, 2016. – 48 с.

 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

 1. Батенко Л.П. Управління проектами / Л.П. Батенко, О.А. Загородніх, В.В. Ліщинська. – К.: КНЕУ, 2003. – 231 с
 2. Бушуєва, Н. С. Управління проектами та програмами організаційного розвитку [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Бушуєва, Ю. Ф. Ярошенко, Р.Ф. Ярошенко. – К. : Самміт-Книга, 2010. – 200 с.
 3. Виконання проектних дій [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. І. В. Турченко ; відпов. за вип. А. О. Саченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 54 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/14379/ %d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%97.pdf
 4. Гонтарева, І. В. Управління проектами [Текст] : підручник / І.В. Гонтарева. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 444 с.
 5. Дорошенко, М. М. Управління проектами [Текст] : опорн. консп. лекцій / М. М. Дорошенко. – К. : КНТЕУ, 2011. – 44 с.
 6. ЕНМКД Управління проектами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3863-upravlinnia-proektamy-kontseptsii-ta-fazy
 7. Інвестиційно-інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – 452 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1925
 8. Інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, С.М. Скочиляс. – Тернопіль : Принтер Інформ, 2015. – 224 с. – http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/684
 9. Ковшун Н.Є. Аналіз та планування проектів: навчальний посібник / Н.Є. Ковшун. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 348с.
 10. Кожушко, Л. Ф. Управління проектами [Текст] : навч. посіб. / Л.Ф. Кожушко, С. М. Кропивко. – К. : Кондор, 2016. – 388 с.
 11. Мазур И.И. Управление проектами / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г.Ольдерогге. – М.: Зкономика, 2001. – 576 с.
 12. Микитюк П.П. Управління проектами навчальний посібник. / П.П.Микитюк. – Тернопіль: Економічна думка, 2017. – С.270
 13. Микитюк, П. П. Управління проектами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 270 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/10058
 14. Ноздріна Л.В., Управління проектами: підручник / Л.В. Ноздріна, В.І.Ящук, І.О. Полотай. – К. : ЦУЛ, 2012. – 432с.
 15. Петренко, Н. О. Управління проектами [Текст] : навч. посіб. / Н.О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк. – К. : ЦУЛ, 2015. – 224 с.
 16. Тарасюк Г.М. Управління проектами : навч. посіб. / Г.М. Тарасюк. – К.; Каравела, 2014. – 344 с.
 17. Трілленберг, В. Проектний менеджмент [Електронний ресурс] : консп. лекцій і семінарів / В. Трілленберг. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 95 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літп/ проектний%20менеджмент/kl_proekt_men_trillinberg.pdf
 18. Управління проектами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П.П. Микитюк, В. Я. Брич, Т. Л. Желюк [та ін.] ; під ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 320 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/27985
 19. Управління проектами [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 169 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19690/Конспект%20лекцій.pdf
 20. Управління проектами [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 301 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літу/управління%20проектами/feu_kepik_sep_dup_lek.pdf
 21. Управління проектами в зовнішньоекономічній діяльності [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 105 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літу/ управління%20проектами%20в%20ЗЕД/управління%20проектами%20в%20зед.pdf
 22. Тян Р.Б. Управління проектами : підручник / Р.Б. Тян, Б.І. Холод, В.А.Ткаченко. – К.: ЦНЛ, 2013. – 224 с.

 

ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 1. ЕНМКД Технологічний менеджмент в охороні здоров’я [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/ content/article/93-nmkd/3740-tekhnolohichnyi-menedzhment-v-okhoroni-zdorov-ia
 2. Загорський, В. С. Управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Загорський, З. М. Лободіна, Г. С. Лопушняк. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 276 с. – http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/518
 3. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів [Електронний ресурс] : монографія / за заг. ред. В. І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/6828
 4. Гладун, З. С. Державна політика охорони здоров’я в Україні [Електронний ресурс] : Адміністративно-правові проблеми формування і реалізації : монографія / З. С. Гладун. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 460 с. – Режим доступу : http://www.library.tane.edu.ua/files/EVD/ pdf
 5. Баєва, О. В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Баєва. – К. : ЦУЛ, 2008. – 640 с.
 6. Куделко, В. Е. Сучасні підходи до вирішення проблеми збереження здоров’я [Текст] : препринт / В. Е. Куделко. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 68 с.
 7. Охорона здоров’я в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. П. Пєтков, С.В. Пєтков, Є. Ю. Соболь [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Пєткова. – К. : Скіф, 2017. – 288 с.
 8. Кнейслер, О. В. Медичне страхування в Україні : реалії функціонування та перспективи розвитку [Текст] : монографія / О.В. Кнейслер, Л. З. Шупа ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. – 192 с.
 9. Дем’янишин, В. Г. Планування і фінансування видатків на охорону здоров’я : методологія і практика [Текст] : монографія / В. Г. Дем’янишин, Н.Л. Замкова, Т. Д. Сіташ. – Вінниця : Балюк І. Б., 2014. – 264 с.

 

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ТА ПУБЛІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ

 1. ЕНМКД Управління людськими ресурсами та публічні комунікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php /uk/component/content/article/93-nmkd/3734-upravlinnia-liudskymy-resursamy-ta-publichni-komunikatsii
 2. Організація кадрової роботи [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 141 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/9164
 3. Організація діяльності державного службовця [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. Л. Б. Круп’як. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 173с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/10507
 4. Менеджмент : теорія і практика [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. С. Мазур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 200 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/11422
 5. Управління трудовими ресурсами організації [Електронний ресурс] : метод. вказівки та індивід. завдання / уклад. Л. Б. Круп’як. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 52 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/10517
 6. Менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. М. Шкільняк, О.Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ж. Л. Крисько, І. О. Демків. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 252 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/31710
 7. Сагер, Л. Ю. Управління внутрішніми комунікаціями підприємств : теорія, методика, практика [Текст] : монографія / Л. Ю. Сагер. – К. : ЦУЛ, 2018. – 196 с.
 8. Круп’як Л.Б. Кадровий менеджмент в органах державної влади і місцевого самоврядування : навч.-метод. комплекс / уклад. Л. Б. Круп’як, А.Ф. Мельник – Тернопіль: Економічна думка, 2013. – 210 с.
 9. Круп’як Л.Б. Управління трудовими ресурсами організації: навч. посібник / Л.Б. Круп’як – К.: Кондор – Видавництво, 2013. – 278с.
 10. Управління людськими ресурсами та публічні комунікації [Текст] : метод. вказівки / уклад. Л. Б. Круп’як. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 24 с.